คัดลอก URL แล้ว

พม. หนุน ศพอส. สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว

วันนี้ (23 เม.ย. 66) เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด.พม.) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพื่อเสริมพลังครอบครัว “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว” พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น 18 ชั่วโมง จำนวน 50 ราย และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่สนับสนุนงานด้านผู้สูงอายุและครอบครัว ประจำปี 2566 นอกจากนี้ ได้มอบความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก และกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ) อีกทั้งรับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและทุกวัย จากงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวง พม. พร้อมนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายสิทธิเดช ประจญมาร ปลัดเทศบาลตำบลบ้านถิ่น หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดแพร่ และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านถิ่นม่วนใจ วัดถิ่นใน ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และโรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนอย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยมีการดำเนินโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน สำหรับพื้นที่ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีการจัดอบรม อพม. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 เพื่อเป็นเครือข่ายของ กระทรวง พม. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 มิติ แบบพุ่งเป้าสำหรับกลุ่มเปราะบางทั้งด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยร่วมขับเคลื่อนการทำงานกับภาคีเครือข่ายและศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านถิ่น โดยเฉพาะเทศบาลตำบลบ้านถิ่นและผู้นำท้องถิ่น

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเพื่อเสริมพลังครอบครัว “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว” เป็นโครงการที่กระทรวง พม. ได้ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดแพร่ เนื่องจากมีจำนวนผู้สูงอายุมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดลำปาง ซึ่งวันนี้ได้มาเห็นกิจกรรมของอาสาสมัคร มีการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุ และมี อสม. เข้ามาดูแลด้านสุขภาพ ซึ่งกระทรวง พม. ทำงานเพียงลำพังไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือกับหลายภาคส่วน รวมทั้งเครือข่ายในชุมชน สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในทุกมิติ อย่างด้านสังคม ต้องดูไปถึงความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและความสามารถในการทำกิจกรรม ด้านเศรษฐกิจ ต้องมองถึงเรื่องรายได้ของผู้สูงอายุ ต้องทำให้มีอาชีพ ส่งผลให้เกิดความสุขในการดำรงชีวิต ด้านเทคโนโลยี ต้องส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรู้เท่าทันเทคโนโลยีและไม่ตกเป็นเหยื่อ ด้านสภาพแวดล้อม ต้องมีการเตรียมความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องนั่งรถเข็น ซึ่งวันนี้ เราต้องการให้สังคมคำนึงถึงตรงนี้ ซึ่งตำบลบ้านถิ่นสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงอายุได้อย่างเข้มแข็ง

ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง