คัดลอก URL แล้ว

กปน. ตรวจคุณภาพน้ำ รพ. ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพูด สนับสนุนโครงการ “ร้อยความห่วงใย ใส่ใจคุณภาพชีวิต”

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำทีม “ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” เข้าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา และตรวจสอบระบบท่อประปาภายในอาคาร พร้อมแนะนำวิธีดูแลรักษาระบบประปาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา เช่น ถังพักน้ำ เครื่องกรองน้ำและตู้น้ำดื่ม ให้กับ โรงพยาบาลสุขภาพตำบลบางพูด จังหวัดนนทบุรี สนับสนุนโครงการ “ร้อยความห่วงใย ใส่ใจคุณภาพชีวิต” เนื่องในโอกาสฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้น้ำประปาได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน มีความสะอาดปลอดภัยเหมาะแก่การอุปโภคบริโภค อีกทั้ง เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข และผู้ที่มาใช้บริการทางการแพทย์

โดย กปน. จะดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในศูนย์บริการสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริการของ กปน. จำนวน 100 แห่ง ภายในเดือนกันยายน 2566 อาทิ ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี เป็นต้น


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง