คัดลอก URL แล้ว

กกต.จัดสัมมนาสร้างความรู้ความร่วมมือสื่อมวลชนรายงานข่าวเลือกตั้งฯ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดงานสัมมนาเสริมสร้างความรู้และความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนำเสนอข่าวสารและสถานการณ์การเลือกตั้งอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. มีการบรรยายให้ข้อมูลในหลายหัวข้อ ประกอบด้วย กระบวนการจัดการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม การป้องกันการทุจริตการซื้อสิทธิขายเสียง การรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ และการมีส่วนร่วมการประชาสัมพันธ์ของสื่อมวลชนในการเลือกตั้ง เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถติดตามสถานการณ์ และนำเสนอข่าวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับทราบข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง

การสื่อสารประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปสู่ประชาชนทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้เป็นจำนวนมาก ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Facebook “สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1444


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง