คัดลอก URL แล้ว

วธ. ก้าวสู่ องค์กรแพลตฟอร์มดิจิทัลต้นแบบ จัดอบรมบุคลากรทั่วประเทศ ใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลใหญ่ (M-Culture Big Data) ต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

นำองค์ความรู้วัฒนธรรมสร้างรายได้ออนไลน์ สู่มาตรฐานระดับคุณภาพระดับสากล

วันที่ 11 เมษายน 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการใช้งานระบบ ศูนย์ข้อมูลใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในรูปแบบออนไลน์ เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) ที่มีข้อมูลด้านวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ประกอบการปฏิบัติงาน และมีแพลตฟอร์มดิจิทัลต้นแบบให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ ขยายผลสู่การเปิดข้อมูลสู่สาธารณะ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้กว่า 200 คน

ปลัด วธ. กล่าวว่า จากการที่รัฐบาล มีนโยบายการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ บิ๊กดาต้า ของภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้เป็นรูปธรรมนั้น ในส่วนของ วธ. มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ปี 2566 โดยคนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวัฒนธรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น เพื่อให้ วธ. มีมาตรฐานข้อมูลกลางและเป็นหน่วยงานต้นแบบ สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้ วธ. มีระบบในการให้บริการมาตรฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data) รวมไปถึงมีธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนแพลตฟอร์มเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า โครงการจัดทำและพัฒนาศูนย์ข้อมูลใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) เพื่อการต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ วธ. ได้ขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อเป็นรากฐานเพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลใหญ่ไปต่อยอดระบบงานต่าง ๆ ที่มีอยู่และเพื่อยกระดับกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชน และผู้ประกอบการให้มีโอกาสเข้าถึงและสามารถร่วมกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจใหม่ทางวัฒนธรรมบนแพลตฟอร์มสังคมโลกยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นส่งเสริมโอกาสให้ทุกสาขาวัฒนธรรมสร้างรายได้จากออนไลน์และการสร้างยอดขาย ส่งเสริมการสร้างงานให้ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและกระจายรายได้สู่ครัวเรือนจนมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการอบรมการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) เพื่อการต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับ ทุกภาคส่วน สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลใหญ่ กระทรวงวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) ให้บริการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI ในการแยกแยะ วิเคราะห์คำหรือภาพที่สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลใหญ่ ตามหมวดหมู่ข้อมูลเศรษฐกิจวัฒนธรรม ประกอบด้วย อาหาร ผ้าและการแต่งกาย ศิลปะการต่อสู้ เทศกาล ภาพยนตร์ บริบททางวัฒนธรรมทั่วไป และเครือข่ายทางวัฒนธรรม รวมถึงบริการข้อมูลเปิดในรูปแบบ API ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในการเชื่อมต่อข้อมูลที่เปิดเผยของกระทรวงวัฒนธรรม ในรูปแบบเอพีไอ (API) เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลเชิงวัฒนธรรม สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งาน ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลด้านวัฒนธรรม อาทิ ผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ได้แล้ววันนี้ ทางเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม https://www.m-culture.go.th/ หรือ https://bigdata.m-culture.go.th/


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง