คัดลอก URL แล้ว

กปน. คุมเข้มคุณภาพน้ำประปา เพิ่มคลอรีนช่วงหน้าร้อน ยืนยันประชาชนมีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีจะเป็นช่วงที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากแบคทีเรีย และไวรัส ที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพน้ำประปา กปน. จึงได้มีการเพิ่มปริมาณคลอรีนในระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามากขึ้นจากปกติเล็กน้อย ซึ่งปริมาณคลอรีนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะเป็นไปตามกระบวนการผลิต และควบคุมอย่างรัดกุมตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan : WSP) ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งกลิ่นคลอรีนนี้จะสามารถระเหยไปเองได้โดยการรองน้ำประปาใส่ภาชนะสะอาด เปิดฝาตั้งทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที เมื่อไม่มีกลิ่นคลอรีนแล้ว ให้บรรจุในภาชนะสะอาดและปิดฝาให้มิดชิดจะช่วยลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้

นายรักษ์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพน้ำประปา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน พร้อมยืนยันว่าตลอดฤดูร้อนนี้ประชาชนจะมีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ โดยสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาแบบ Real Time ทั่วพื้นที่บริการในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแล และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับท่อประปาแตกรั่ว ในพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพื่อ กปน. จะสามารถส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อร่วมกันลดน้ำสูญเสียและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้อยู่กับชาวไทยตลอดไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง