คัดลอก URL แล้ว

พม. แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว”

วันนี้ (29 มี.ค. 66) เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว” ซึ่งจัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวง พม. ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัลสดุดียกย่อง “นายประยงค์ รณรงค์” ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 รางวัลผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม (ระดับจังหวัด) รางวัลครอบครัวร่มเย็น หน่วยงาน และองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุและครอบครัว รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุและครอบครัว และรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน” นอกจากนี้ มีการเปิดตัวระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (ESS) ผ่าน Line OA “ESS Help Me” เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวง พม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา และภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กทม.

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)

นายอนุกูล กล่าวว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสถาบันครอบครัวและสมาชิกทุกคนในครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของสังคมที่เป็นสถาบันหลักและเป็นพื้นฐานแรกในการพัฒนาคุณภาพคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อให้สังคมตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ และมีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันแห่งครอบครัว” ตรงกับวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความอบอุ่น และความสุขของครอบครัว ตามประเพณีที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้มีการจัดงานที่เกี่ยวเนื่องกับ “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และ “วันแห่งครอบครัว” เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า สำหรับ ปี 2566 กระทรวง พม. โดย ผส. และ สค. ร่วมกันจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว” ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งแนวคิดการจัดงานครั้งนี้สะท้อนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนให้ความสำคัญและตระหนักถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัยและครอบครัว ทั้งที่ “บ้าน” ที่มุ่งเน้นการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวก ครอบครัวอบอุ่น ไร้ความรุนแรง “สถานศึกษา” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย “สถานที่ทำงาน” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการดูแลสวัสดิการและสร้างสุขภาวะที่ดีให้สมาชิกในครอบครัวที่จำเป็นต้องทำงานนอกบ้าน และ “พื้นที่สาธารณะ” ที่มุ่งเน้นการทำให้ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง สมาชิกในครอบครัวจะมีความอยู่ดีมีสุข อีกทั้งยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์และความผูกพันของคนในครอบครัวที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัวในทุกมิติ ซึ่งจะเป็นส่วนเติมเต็มความสุข และทำให้เป็นพื้นที่สำหรับสมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัยที่ปลอดภัย และเอื้อต่อการดูแลกันและกันของทุกคนในครอบครัว ทำให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ 1) การส่งมอบข้อเสนอเชิงนโยบายจากสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติรองรับสังคมสูงวัย 2) เวที Ted Talk “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิตด้านกายภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณหมอสมชัย และคุณณัฐรดา สุขสุธรรมวงศ์ 3) คู่รักดาว TikTok สายสตรองวัย 60+ และคุณย่ากระต่าย ช่อง TikTok “รุงรัง Diary” 4) การแสดง “มโนรา ศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ โดย นายธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 5) วีดิทัศน์ “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว” และ 6) เวทีเสวนา “นโยบายสาธารณะเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ” โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมทั้งบูธนิทรรศการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย อาทิ บูธนิทรรศการทางวิชาการ การบริการประชาชน และการแสดงผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 4 ภาค อีกทั้งเครือข่ายต่างๆ มากกว่า 60 บูธ

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง