คัดลอก URL แล้ว

ปฏิทินเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566

ไล่เรียงตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาฯ หลังจากนั้น กกต.กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม เป็นวันเลือกตั้ง และระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง วันที่ 9 เมษายน  กกต. กำหนดให้เป็นวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต-นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร โดยสามารถยื่นด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ยื่นทางไปรษณีย์ หรือสามารถยื่นขอลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต

สำหรับการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 เมษายน  ส่วนวันเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 ถึง 7 เมษายน

วันที่ 3 พฤษภาคม จะเป็นวันสุดท้ายที่จะให้ประชาชนสามารถแจ้งเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวันที่ 7 พฤษภาคม  กำหนดให้เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต-นอกเขตเลือกตั้ง และวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ส่วนผู้ที่ไม่ว่างไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้จริงๆ สามารถแจ้งเหตุเพื่อป้องกันการเสียสิทธิทางการเมืองได้ ระหว่างวันที่ 7-13 และ 15-21พฤษภาคม สุดท้าย วันเลือกตั้งจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน 1444 


WRITER

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง