คัดลอก URL แล้ว

ไทม์ไลน์นับถอยหลังเลือกตั้ง กรณียุบสภาฯ

หากกรณีที่มีการยุบสภา เกิดขึ้น วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป จะต้องไม่เกิน 60 วันนับแต่วันยุบสภา หลังจากนั้น 5 วัน กกต.จะประกาศกำหนดวันเลือกตั้งรวมถึงวันรับสมัคร และเมื่อปิดรับสมัครแล้ว ไม่เกิน 7 วัน กกต.จะต้องประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส 

ต่อมา กกต.จะประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน  โดย กกต.จะส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ให้ตรวจสอบรายชื่อก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน และสามารถแจ้งเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อก่อนถึงวันเลือกตั้งได้ ไม่น้อยกว่า 10 วัน ขณะเดียวกัน กกต. จะสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้เรียบร้อยก่อนถึงวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน และหากมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง จะแจ้งให้ประชาชนทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน

ส่วนผู้ที่ไม่ว่างไปใช้สิทธิในวันเลือกตั้ง กกต.จะประกาศวัลงคะแนนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนออกเขตเลือกตั้ง แต่สำหรับคนที่ไม่ว่างไปใช้สิทธิได้จริงๆ สามารถแจ้งเหตุเพื่อป้องกันการเสียสิทธิทางการเมืองได้ภายใน 7 วัน


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง