คัดลอก URL แล้ว

กกต.แจงยุบพรรคการเมืองเป็นอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ออกหนังสือชี้แจงเรื่องการยุบพรรคการเมือง หลังหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกต ว่าเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ กกต.เพียงแต่ปฏิบัติงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง พ.ศ. 2566   

อย่างไรก็ตามแม้จะกำหนดให้ผู้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ต้องดำเนินการพร้อมมีความเห็นโดยเร็ว แต่ กกต. ก็ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ต้องให้ผู้ถูกร้องหรือพรรคการเมืองที่ถูกร้องมีโอกาสทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเต็มที่จึงอาจมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาบางขั้นตอน แต่ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายทะเบียนพรรคการเมืองอย่างใกล้ชิดและรอบคอบ    กกต.ตระหนักถึงความสำคัญของพรรคการเมือง ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญยิ่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แต่รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีเรื่องการยุบพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรคการเมือง


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง