คัดลอก URL แล้ว

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมรับมอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการพัฒนาหลักสูตร Moral Community Towards Sustainable Development Forum

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี มอบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มผู้ทรงคุณวุฒิแก่ ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการพัฒนาหลักสูตร Moral Community Towards Sustainable Development Forum โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) รวมถึงผศ.ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง