คัดลอก URL แล้ว

ป.ป.ช. เชิญชวนประชาชน ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำหรับผู้มาติดต่อ ผู้มารับบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยสามารถเข้าไปประเมินแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบ EIT) ต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยเป็นการตอบแบบสอบถาม ประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที เพียงเข้าไปที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/o7pt7g ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง