คัดลอก URL แล้ว

กกต.อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่กำลังจะเกิดขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  โดยสำนักประชาสัมพันธ์  จัดอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 4 ในพื้นที่ภาคกลาง 26 จังหวัด มี ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนสื่อมวลชนภาคเอกชนประจำจังหวัด และตัวแทนสื่อมวลชนภาครัฐ ร่วมอบรมจำนวน 78 คน โดยมีนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและทราบถึงการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความเห็นการประชาสัมพันธ์ เรามีสิ่งที่จะสื่อถึงประชาชนหลายอย่างทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สิ่งที่จำเป็นสำหรับการเลือกตั้งที่ประชาชนควรจะได้ทราบ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าการทำงานของ กกต.อยู่บนกฎหมาย คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในการอบรมครั้งนี้ยังมีการบรรยายจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการด้านสื่อสาร อาทิ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. กลยุทธการสื่อสารเพื่อเพิ่มจำนวน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ ความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและจังหวัดในการรณรงค์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง