คัดลอก URL แล้ว

Toyota นำผู้ชนะการประกวดโครงการฯ ร่วมทัศนศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ญี่ปุ่น

นายสุวิทย์ ไชยประสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Environment director บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และน.ส.สุพินยา อุปลกะลิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำคณะครู เยาวชน และตัวแทนชุมชน ผู้ชนะจาก โครงการประกวด “นวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” และ “ชุมชนลดเปลี่ยนโลก” ทัศนศึกษาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ดำเนินโครงการ “โตโยต้าลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา” มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหวังในการสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงปัญหาด้านภาวะโลกร้อน พร้อมหาแนวทางแก้ไข เปิดโอกาสให้โรงเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศ จัดทำแผนงานส่งเข้าประกวดเพื่อรณรงค์การลดภาวะโลกร้อนภายในชุมชนของตน โดยตลอดระยะเวลา 14 ปี ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน 299 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 238 แห่ง และชุมชน 162 แห่ง ทั่วประเทศ เกิดเป็นโครงการที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 23,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เพื่อต่อยอดความสำเร็จของกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้ร่วมมือกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยขยายความร่วมมือกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ในการริเริ่มโครงการ “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” อันประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ได้แก่

  1. โครงการ “นวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก” นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ สวทช. มาถ่ายทอดสู่สถานศึกษา ผ่านโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม สำหรับจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียน
  2. โครงการ “ชุมชนลดเปลี่ยนโลก” เพื่อลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อนในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถเป็นต้นแบบแก่ชุมชนใกล้เคียงต่อไป

ผู้ชนะในโครงการที่ร่วมทัศนศึกษาครั้งนี้ ได้แก่

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จากโครงการถุงนาโนคอมโพสิตจากยางพาราเสริมแรงด้วยนาโนเซลลูโลสจากเปลือกส้มโอ

นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสนำเสนอผลงานแก่ตัวแทนของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น พร้อมรับฟังการบรรยาย เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามสถานที่สำคัญ ดังนี้

ในโอกาสนี้ยังได้เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลรักษา และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของตนเองต่อไป 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง