คัดลอก URL แล้ว

พม. ยืนยันให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกมุ่งประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ กรณีร้องเรียนโกงเงินคนพิการ

วันที่19 ม.ค. 66 เวลา 12.00 น. ที่ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากกรณีมูลนิธิปัญพัฒน์เพื่อคนพิการ เข้าให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมาธิการการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในกรณีคนพิการและผู้ดูแลคนพิการถูกละเมิดสิทธิ์ และได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม นั้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและติดตามตรวจสอบข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องทราบว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2561 โดยได้ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ ความคืบหน้า พก. ได้ดำเนินการตามกระบวนทางกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รวมทั้งให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกรณีการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาของคู่กรณีทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยในการส่งพยานหลักฐาน และมอบหมายพยานบุคคลตามที่มีการร้องขอพร้อมทั้งได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจสอบข้อเท็จจริงของคนพิการที่ถูกกล่าวอ้างว่าถูกแสวงหาประโยชน์ และพิจารณาให้การช่วยเหลือตามสิทธิของคนพิการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังได้ประสานกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ตรวจสอบข้อมูลคนพิการที่ถูกกล่าวอ้างว่าถูกแสวงหาประโยชน์ในการส่งเสริมอาชีพตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏว่าคนพิการได้ขอถอนเรื่องเนื่องจากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เมื่อไม่มีเหตุแห่งความเสียหายและไม่ปรากฏว่ามีผู้เสียหาย จึงได้ยุติเรื่องในกรณีนี้ อย่างไรก็ตาม กระทรวง พม. โดย พก. อยู่ระหว่างการแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมถึงเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารงานทุกระดับ และความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ ต่อไป


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง