คัดลอก URL แล้ว

กรมพลศึกษาประกวดวงโยฯ หนึ่งในนันทนาการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย

กรมพลศึกษา มุ่งพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง โดยใช้กลการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรี เนื่องจากดนตรีสามารถช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีอารมณ์และจิตใจที่อ่อนโยน สุขุม มีสมาธิ แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตน และเอกลักษณ์ทางดนตรีแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ตลอดทั้งสามารถช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม

กรมพลศึกษา ได้ริเริ่มจัดประกวดดุริยางค์ขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าและร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้หรือประโยชน์ของดนตรีนั้นให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน  จนปัจจุบันได้กำหนดจัดการประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเภทเดินแถวมาร์ชชิ่ง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามศุภชลาศรัย สนามกีฬาแห่งชาติ หรือชมการถ่ายทอดสดผ่าน เฟซบุ๊กแฟนเพจ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ DPE Marching Band Thailand กรมพลศึกษาการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย  ร่วมชม ร่วมเชียร์ ร่วมสร้างพลัง  และแรงบันดาลใจ ให้เด็กไทยก้าวไกลสู่สากล

#กรมพลศึกษา

#DPEMarchingBandThailand

#กรมพลศึกษาการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง