คัดลอก URL แล้ว

กปน. Go Live การเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (ข้อมูลร้องทุกข์) ร่วมกับ สคบ.

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานร่วมกับ นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดใช้งานจริง (Go Live) การเชื่อมโยงข้อมูลร้องทุกข์ ระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  กับ กปน. โดยมีเป้าหมายในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ร้องเรียน และบริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร เพื่อยกระดับกระบวนการทํางานภายในและพัฒนามาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล บูรณการข้อมูลโดยมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการทํางานเชิงรุกในมิติต่าง ๆ และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานท้องถิ่น องค์กรอิสระ และภาคเอกชน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ด้านกิจการประปา สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการแก่ประชาชนให้มี ความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

นอกจากนี้ เป็นการยกระดับการให้บริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านกิจการประปา สามารถร้องทุกข์ร้องเรียน ณ ที่หน่วยงานใดก็ได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ต้องติดต่อหลายหน่วยงาน ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และลดค่าใช้จ่าย โดยสามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ กปน. แอปพลิเคชัน MWA onMobile และ MWA Call Center 1125 หรือใช้บริการได้ที่แพลตฟอร์ม OCPB Connect ของ สคบ.


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง