คัดลอก URL แล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าสักการะพระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “มงคลพุทธคุณ” เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคู่สมรส เข้าสักการะพระพุทธรูปวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “มงคลพุทธคุณ” เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคู่สมรส

ทั้งนี้ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร จัดกิจกรรมพิเศษสักการะพระพุทธรูปประจำวัน ซึ่งเป็นส่วนแห่งพุทธอิริยาบถที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ทรงคัดเลือกจากลักษณะปางหรือมุทราตามที่ได้ปรากฏในพุทธประวัติของพระบรมศาสดา จำนวน 40 ปาง มาสร้างถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนั้น

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

การอัญเชิญพระพุทธรูปประจำวันในกิจกรรมครั้งนี้ มีพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) เป็นพระประธาน พร้อมด้วยพระพุทธรูปประจำวันอีก 9 องค์ ซึ่งล้วนมีประวัติความเป็นมายาวนาน และกอปรด้วยพุทธศิลป์อันงดงาม มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมคลในวาระแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2566


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง