คัดลอก URL แล้ว

“เกษตรสุขใจ รับโชค 2 ชั้น! ยิ่งช้อป ยิ่งได้ลุ้น” พิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเกษตรสุขใจ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 66 – 15 ก.พ. 66

ธ.ก.ส. ชวนลูกค้าผู้ถือบัตรเกษตรสุขใจลุ้นโชค 2 ชั้น🎊 ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 66 – 15 ก.พ. 66

เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ 👉 https://bit.ly/3Br6uQT 

ลูกค้าผู้ถือบัตรเกษตรสุขใจ💚

📍โชคชั้นที่ 1 : มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์รับ เสื้อคอกลมแขนยาว จำนวน 200 รางวัล

📍โชคชั้นที่ 2 : มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ลุ้น รถสามล้อไฟฟ้าบรรทุก จำนวน 1 รางวัล

รายละเอียดเงื่อนไขแคมเปญ*

1. โชคชั้นที่ 1

     1.1 เมื่อลูกค้าใช้จ่ายผ่านวงเงินในบัตรเกษตรสุขใจ (ภายใต้วงเงินสินเชื่อเกษตรกร) ที่ร้านค้า ธ.ก.ส. A-Shop ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป มีสิทธิ์รับ เสื้อยืดคอกลมแขนยาว มูลค่า 350 บาท จำกัด 1 ราย/สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ จำกัดจำนวน 200 สิทธิ์แรก/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ รวมมูลค่าของรางวัล 70,000 บาท และลูกค้าต้องสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ

     1.2 พนักงาน ธ.ก.ส ผู้ช่วยพนักงาน ธ.ก.ส. และผู้ดำเนินการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญ

     1.3 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีทางไปรษณีย์รายละเอียดตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 30 วันทำการ นับถัดจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี

     1.4 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์งดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และที่อยู่การจัดส่งให้ถูกต้องก่อนยืนยันการลงทะเบียน

     1.5 กรณีพัสดุถูกตีกลับ ไม่มีผู้รับ หรือที่อยู่ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ไม่ถูกต้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดส่งของรางวัลซ้ำ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะถือเป็นการสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

2. โชคชั้นที่ 2

     2.1 เมื่อลูกค้าใช้จ่ายผ่านวงเงินในบัตรเกษตรสุขใจ (ภายใต้วงเงินสินเชื่อเกษตรกร) ที่ร้านค้า ธ.ก.ส. A-Shop ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมียอดใช้จ่ายสะสม 15,000 บาทขึ้นไป ได้รับ 1 สิทธิ์/ราย มีสิทธิ์ลุ้นรับรถสามล้อไฟฟ้าบรรทุก รุ่น A08-01 มอเตอร์ 1,200 วัตต์ แบตเตอรี่ 60V32AH สีเขียว จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัล 92,000 บาท จำกัดสิทธิ์ลูกค้าผู้ถือบัตรเกษตรสุขใจ 1 ราย/1 สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ และลูกค้าต้องสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมแคมเปญ

     2.2 พนักงาน ธ.ก.ส ผู้ช่วยพนักงาน ธ.ก.ส. และผู้ดำเนินการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญ

     2.3 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีทางสาขาของ ธ.ก.ส. ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 30 วันทำการ นับถัดจากวันที่ยื่นเอกสารยืนยันสิทธิ์รับรางวัล ที่สาขาของ ธ.ก.ส. ตามที่ลงทะเบียนไว้

     2.4 บริษัทฯ สงวนสิทธิ์งดเปลี่ยนแปลงสาขาของ ธ.ก.ส. ในการจัดส่งตามที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และสาขาของ ธ.ก.ส. ให้ถูกต้องก่อนยืนยันการลงทะเบียน

     2.5 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล

     2.6 กรณีบริษัทฯ ติดต่อผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันการรับของรางวัล ไม่ได้ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี จะถือว่าสละสิทธิ์ และตกลงให้มอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีลำดับต่อไป โดยบริษัทฯ จะสำรองรายชื่อผู้โชคดี จำนวน 20 ราย หากลำดับสำรองก่อนหน้าสละสิทธิ์ให้ลำดับสำรองลำดับต่อไปมีสิทธิ์ได้รับรางวัลแทน

     2.7 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ กับทางสาขาของ ธ.ก.ส. ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 7 วันทำการ เพื่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัล นับถัดจากวันที่ได้รับการติดต่อจากทางบริษัทฯ

        – สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

        – สำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

        – สำเนาบัตรเกษตรสุขใจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

        – สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

        – หลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อชำระภาษีผ่านบัญชีของ บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด เลขบัญชี 233-021-7411 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ

     2.8 ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นใดๆ ที่มิใช่ผู้โชคดีมารับของรางวัล หากไม่แจ้งยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลตามกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

     2.9 หากผู้โชคดีทุกลำดับ ไม่อยู่ในเงื่อนไขข้างต้น หรือไม่สามารถติดต่อได้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการจัดการกับของรางวัลตามความเหมาะสมของบริษัทฯ

     2.10 ผู้โชคดี จะต้องติดต่อกับบริษัทฯ หรือ ตัวแทนจำหน่าย ในด้านการบริการและคุณภาพ ตามรายละเอียดเอกสารในใบส่งมอบของรางวัลที่ทางบริษัทฯ ส่งมอบให้ท่านด้วยตัวท่านเอง ทางบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ บริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทผู้แทนจำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

     2.11 บริษัทฯ และ ธ.ก.ส. ไม่มีภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบ ในสินค้าภายใต้การส่งเสริมการขายนี้แต่อย่างใดทั้งสิ้น

เงื่อนไขการรับรางวัล (เพิ่มเติม)

1. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ระงับการมอบของรางวัล ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่า ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในแคมเปญ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล ความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่ง

4. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือยกเลิกข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใด ๆ ในแคมเปญนี้ได้ตามเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. บริษัทฯ มีสิทธิ์นำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องสิทธิ์ หรือเงินใด ๆ

6. กรณีมีข้อพิพาท หรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดจับรางวัล โชคชั้นที่ 1 – วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรางวัล โชคชั้นที่ 1 และโชคชั้นที่ 2 – วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส. (www.baac.or.th) หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทฯ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด กำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> www.baac.or.th หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง