คัดลอก URL แล้ว

นายกรัฐมนตรีชื่นชม 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2565 นำทุนวัฒนธรรม เสน่ห์วิถีชีวิต อัตลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้นำชุมชน 10 จังหวัด ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด และสื่อมวลชนเข้าร่วม ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีแก่ผู้นำชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

นายอิทธิพล กล่าวว่า รัฐบาล โดย วธ. มีนโยบายขับเคลื่อน Soft power ความเป็นไทย ตลอดจนส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม มาพัฒนาต่อยอดและภาพลักษณ์ของไทยสู่ระดับนานาชาติ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อีกทั้งรัฐบาลกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG โดยนำจุดแข็งของประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม มาเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ให้มีมูลค่าสูง วธ.จึงได้จัดโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ขึ้นต่อเนื่องจากโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ซึ่ง วธ. ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมีชุมชนทั่วประเทศกว่า 25,000 ชุมชน ซึ่งยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งชุมชนคุณธรรมฯ หลายชุมชน มีต้นทุนทางวัฒนธรรม มีศักยภาพ และความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถพัฒนาต่อยอดได้ วธ. จึงได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนา และยกระดับชุมชนคุณธรรมดังกล่าว สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วธ.ยังคงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชน ท้องถิ่น โดยได้ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวจาก 228 ชุมชนทั่วประเทศ จังหวัดละ 3 ชุมชน จนได้ 10 ชุมชน ดังนี้ 1. ชุมชนคุณธรรมฯ แหลมสัก จังหวัดกระบี่ 2.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง จังหวัดเชียงราย 3.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดทรายขาว จังหวัดปัตตานี 4.ชุมชนคุณธรรมฯ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 5. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู จังหวัดมุกดาหาร 6.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบ่อน้ำร้อน จังหวัดยะลา 7. ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางน้ำผึ้งใน จังหวัดสมุทรปราการ 8.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว จังหวัดสุรินทร์ 9.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู และ10. ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
ทั้งนี้ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” นอกจากจะเป็นมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยว มีเสน่ห์และความงดงามของวิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ยังมีการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และเป็นชุมชนที่ใช้พลัง “บวร” เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนสู่ความสำเร็จ ซึ่งทั้ง 10 ชุมชนนี้ จะเป็นต้นแบบ ให้เกิดการขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไป และพร้อมแล้วในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร สายด่วนวัฒนธรรม 1765


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง