คัดลอก URL แล้ว

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันที่ 10 ธันวาคม 2565 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล ที่ปรึกษา พร้อมนายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญ นายแสนผิน สุขี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง และ พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง