คัดลอก URL แล้ว

ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ยึดคอนเซ็ปต์ สมองฟิต ชีวิตดี Brain Care for a Longer Health Span รักษาผู้ป่วยเฉพาะรายแบบองค์รวม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

โรคสมองและระบบประสาทเป็นโรคที่ซับซ้อน และต้องอาศัยการชำนาญของแพทย์เฉพาะทางรวมถึงความรวดเร็วในการรักษาอย่างตรงจุดเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดผลแทรกซ้อนต่าง ๆที่อันตรายตามมา อีกทั้งการแสดงของโรคก็ยังแตกต่างกันในแต่ละบุคคล จึงต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะทางของทีมแพทย์ที่มากประสบการณ์ และความพร้อมต่าง ๆ ร่วมกัน ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเตรียมความพร้อมด้วยแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขาด้านสมองและระบบประสาทเพื่อรองรับทุกปัญหาด้านสมองและระบบประสาท

นพ. อภิชาติ พิศาลพงศ์ ผู้อำนวยการแผนกอายุรกรรมระบบประสาท ศูนย์สมอง และระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมให้การดูแลรักษาทุกปัญหาที่เกี่ยวกับโรคสมอง และระบบประสาทครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา การตรวจวินิจฉัย การรักษาที่ต้นเหตุ รวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้ดังเดิม และดูแลรักษาป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยคำนึงถึงคุณภาพที่ดีของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านระบบสมองและประสาท โดยมีทั้งแพทย์อายุรกรรม และศัลยแพทย์ด้านสมองและระบบประสาท รวมถึงแพทย์สหสาขาวิชา ทั้งแพทย์ด้านการดูแลผู้ป่วยขั้นวิกฤติ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักโภชนาการ ที่มีความชำนาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาท พร้อมด้วยเครื่องมือการแพทย์ก้าวหน้าที่ทันสมัย ที่มุ่งเน้นการรักษาได้ตรงจุดอย่างทันท่วงที

ศูนย์สมองและระบบประสาท มุ่งเน้นการรักษาให้การรักษา โดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient Centric)  โดยยึดความพึงพอใจสูงสุดของผู้ป่วย เป็นหัวใจสำคัญ ภายใต้ Concept: SMART คือ

S: Specialist ทีมแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยทางด้านสมองและระบบประสาทได้ครบทุกมิติ

M: Modern การออกแบบการรักษาตามแบบเฉพาะบุคคลที่ได้มาตรฐานและทันสมัย

A: Advanced โดยการรักษามีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   R: Reputation แนวทางการรักษารวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์เป็นที่ยอมรับ และมีชื่อเสียงเป็นตามมาตรฐานสากล 

T: Technology มีการใช้เทคโนโลยีก้าวหน้าและทันสมัยในการตรวจวินิจฉัย และการรักษา โดยสามารถรักษาคนไข้ได้ทันการ ตรงจุด ปลอดภัย เพื่อลดผลข้างเคียงจากการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

นอกจากนั้นเรายังมี  Nurse Coordinator หรือพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในเเต่ละโรค เเละ Nurse Case Manager ซึ่งจะคอยติดต่อประสานงานกรณีที่จำเป็นต้องผ่าตัด ซึ่งจะติดตามอาการตั้งแต่ก่อนเริ่มผ่าตัด จนถึงหลังการผ่าตัด รวมถึงการติดตามอาการของโรคหลังจากฟื้นฟูหายจากโรคแล้ว เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการแนวทางการดูแลผู้ป่วยให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อตรงกับความต้องการของผู้ป่วยต่อไปในอนาคต

นพ. นันทศักดิ์ ทิศาวิภาต ผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมระบบประสาท ศูนย์สมองและระบบประสาท รพ.กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล และ Chief Faculty of COE Neuroscience Institute กล่าวว่า โรคสมองและระบบประสาทนั้น สิ่งสำคัญคือ การวินิจฉัยที่แม่นยำ และวางแผนการรักษาให้ตรงจุดกับแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้รับการรักษาได้ทันท่วงที เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักใส่ใจในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะสมองและระบบประสาทให้มีประสิทธิภาพที่ดีและยืนยาว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน(Health Span) สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ โดยเราคำนึงถึงสุขภาพสมองที่ดี เพื่อร่างกายที่แข็งแรง และคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ

ทีมแพทย์จะออกแบบการรักษาและดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายแบบองค์รวม (Personalized & Holistic Care) ทั้งให้คำแนะนำกับผู้ป่วยและญาติ การดูแลป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ รวมไปถึงการฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยความพร้อมในการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยโรคสมองและระบบประสาทโดยเฉพาะ และเทคโนโลยีการแพทย์ที่ก้าวหน้า  อาทิ ห้องผ่าตัดสำหรับโรคสมองและหลอดเลือด (Biplane Interventional Suite) ที่ติดตั้ง Angiogram ช่วยให้เห็นภาพของระบบประสาทและหลอดเลือดแบบ 3 มิติ ห้องผ่าตัดอัจฉริยะไฮบริด (Hybrid OR) นวัตกรรมห้องผ่าตัดที่ผสมผสาน เครื่องมือทางการแพทย์ Imaging System เข้ากับระบบนำวิถี (Navigation System)  รวมถึงเทคนิคผ่าตัดสมองด้วยเทคนิคนำวิถี (Steriotactic Neurosurgery) ที่ช่วยให้ศัลยแพทย์กำหนดจุดที่ต้องการผ่าตัดได้อย่างตรงจุด โดยการสร้างภาพจำลองสมองของผู้ป่วย เพื่อกำหนดพิกัดโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แพทย์จะสามารถเปิดแผลผ่าตัดศีรษะเฉพาะจุด โดยไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัดใหญ่ แพทย์สามารถเห็นตำแหน่งที่ต้องการรักษาได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดความผิดพลาดต่าง ๆ ในการผ่าตัด ลดการสูญเสียเลือด ลดการบอบช้ำ แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว และลดการเกิดผลแทรกซ้อนต่าง ๆ ในการผ่าตัด

จากความชำนาญการที่ให้การรักษาผู้ป่วยมา โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโรคเฉพาะทางในด้านโรคหลอดเลือดสมอง Clinical Care Program Certification: CCPC Primary Stroke Pathway และมาตรฐานการรักษาโรคเฉพาะทางการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทางสมอง CCPC Traumatic Brain Injury Pathway ของ JCI :Joint Commission International จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ป่วยสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาตามมาตรฐานที่ถูกต้อง และปลอดภัย

นอกจากความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยแล้ว เรายังมีการวินิจฉัยป้องกัน และรักษาโรคทางสมองให้แม่นยำ โดยสามารถค้นหาความเสี่ยงการเกิดโรคสมองที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Precision Medicine) เพื่อป้องกัน และลดการเกิดปัจจัยเสี่ยงของโรคสมอง และหาแนวทางการรักษาจากต้นเหตุได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา รวมถึงลดการเกิดผลแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดได้

          คุณสุรศักดิ์ ทองไทย  เคสผู้ป่วยที่เคยประสบอุบัติเหตุหนักทางสมอง จากการพลัดตกจากที่สูง กล่าวว่า ในตอนเข้ามารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการวินิจฉัยแพทย์พบว่า มีเลือดออกในสมองและชั้นเยื่อหุ้มในสมอง กระดูกต้นคอและกระดูกสันหลังหัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง หน้าเบี้ยว ระบบการหายใจล้มเหลว หลังจากได้รับการวินิจฉัยอย่างละเอียด แพทย์วางแผนผ่าตัด และต้องรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต  Smart ICU  มีแพทย์ผู้ชำนาญการดูแลติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ตลอดจนกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายตั้งแต่ การฝึกหายใจหลังจากใช้เครื่องช่วยใจเป็นระยะเวลานาน ฝึกการทรงตัว ลุกเดิน ฝึกการกลืน ฯลฯ แต่เป็นความโชคดี ที่ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว วินิจฉัยอย่างตรงจุดจากทีมแพทย์สหสาขา มีการอัพเดทอาการกับครอบครัวและญาติ ดูแลฟื้นฟูร่างกายจนสามารถทรงตัวและทำกิจกรรมกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวได้ปกติอีกครั้ง


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง