คัดลอก URL แล้ว

ป.ป.ช. โคราช ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน กิจกรรมศึกษาดูงานนอกพื้นที่ของเทศบาลตำบลพิมาย หลังมีข้อมูลการใช้งบประมาณจำนวนมากดำเนินการ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) สำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับการใช้งบประมาณจำนวนมากของ เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ เครือข่ายผู้นำชุมชนในพื้นที่ จำนวน 200 คน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2565 ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว โดยใช้งบประมาณมากถึง 500,000 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเทศบาลตำบลพิมาย ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2565 ณ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว จริง

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาล เครือข่ายผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ จำนวน 199 คน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความปรองดอง ความรักความสามัคคีเป็นหมู่คณะ โดยใช้งบประมาณใช้จ่ายจริง 351,200 บาท ส่วนที่เป็นประเด็นทางสังคมมีการท่องเที่ยวน้ำตกพลิ้ว นั้น เนื่องจากมีการเดินทางไปถึงก่อนกำหนดจะมีการเข้าประชุมรับฟังการบรรยายในจังหวัดจันทบุรี คณะจึงได้แวะพักบริเวณดังกล่าว และการล่องแพเปียกเป็นกิจกรรมที่ทางโฮมสเตย์จัดไว้ให้เป็นบริการเสริม ซึ่งภาพที่ปรากฏออกไปอยู่ในช่วงเวลาพักผ่อนหลังเวลา 16.30 น. ในส่วนของงบประมาณใช้จ่ายตามที่สื่อเสนอก็ไม่เป็นความจริง ยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญต่าง ๆ จากการตรวจสอบเบื้องต้น และจะนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดระเบียบ กฎหมาย และอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป
………………………………………………
ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) สำนักงาน ป.ป.ช.
ป.ป.ช. ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ศูนย์ข้อมูล ป.ป.ช. 1205
“พบทุจริต สะกิด ป.ป.ช.”


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง