คัดลอก URL แล้ว

ป.ป.ช. อุบลฯ รายงานความคืบหน้าหลังลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีการแจ้งเบาะแสจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC)

ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเด็นที่มีการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถตรวจรับอาคารดังกล่าวได้

วันนี้ (10 พฤศจิกายน 2565) นายศรัทธา กอบกุลบุญศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากกรณีที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถตรวจรับอาคารและถูกปล่อยทิ้งร้าง ว่า ได้มีการมอบหมายให้กลุ่มภารกิจป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่และประสานเพื่อขอข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 (เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565) ซึ่งจากการประสานงานปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้มีหนังสือเพื่อชี้แจงในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

  1. การก่อสร้างอาคารของสำนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ดังกล่าว เป็นการก่อสร้างเพิ่มเติมตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยะที่ 4 (ปี พ.ศ. 2560 – 2565) ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 โดยมีกองจัดจ้างและก่อสร้างงานโยธา ฝ่ายงานโยธา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ส่วนกลาง) เป็นหน่วยดำเนินการจัดจ้าง
  2. ปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากแบบก่อสร้างอาคารเดิมไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และการตรวจรับพัสดุยังดำเนินการไม่เรียบร้อย เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง
  3. งานก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ เพื่อให้สอดคล้องตอบสนองกับการใช้งาน
  4. การดำเนินการก่อสร้างได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกอง ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และวิศวกร กองก่อสร้างและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี ทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบข้อมูลอันแสดงถึงพฤติกรรมและพยานหลักฐานเกี่ยวกับการเรียกรับเงินค่าควบคุมงานตามที่มีผู้กล่าวอ้าง
  5. หน่วยงานได้จัดให้มีเวรยามหรือบุคคลเฝ้าดูแลอาคารหลังดังกล่าวระหว่างที่รอผลการพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้าง ไม่ได้มีการปล่อยทิ้งร้างแต่อย่างใด

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จะได้มีการรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) สำนักงาน ป.ป.ช.
ป.ป.ช. ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ศูนย์ข้อมูล ป.ป.ช. 1205
“พบทุจริต สะกิด ป.ป.ช.”


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง