คัดลอก URL แล้ว

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ MOU สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมพัฒนางานวิจัยและยกระดับพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ จัดงานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น และ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)  เพื่อพัฒนางานวิจัยและยกระดับพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พญ.ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ กล่าวว่า ในนามของ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) ซึ่งบริหารงานเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของไทย ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดยโรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรรักษาเฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติและภาครัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนทางวิชาการ ระหว่าง 2 องค์กร ลงนามบันทึกความร่วมมือกัน ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น และมุ่งสู่การเป็นองค์กรทางสุขภาพชั้นนำ ทางด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ศาสตราจารย์พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ  ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ กล่าวเสริมว่า โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง อีกทั้งยังเป็น Cancer Center of  Excellence ศูนย์แห่งความเป็นเป็นเลิศ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ของ BDMS ที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพชั้นนำทางด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการลงนามความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการแพทย์ รวมถึงการสนับสนุนทางด้านงานวิจัย ระหว่าง 2  หน่วยงาน ช่วยยกระดับมาตรฐานทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ของจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่มีอัตราสูงมากขึ้นในแต่ละปี โดยการทำกิจกรรมความร่วมมือด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทั้งไทยและต่างชาติ  การสัมมนาทางการแพทย์ การศึกษาดูงานด้านโรคมะเร็ง ของบุคลากรทางการแพทย์และทีมสหสาขาที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งการยังร่วม สนับสนุนในโครงการ Asian Clinical Trials Network for Cancers project (ATLAS project) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยด้านเวชศาสตร์จีโนมร่วมระดับนานาชาติ ร่วมกันอีกด้วย 

นพ.ฮิโตชิ นะคะงะมะ ประธานบริหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า สถาบันมะเร็งญี่ปุ่น ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลอันดับ 10 ของโลก และโรงพยาบาลอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง  เรามีความยินดี และส่งเสริมการสนับสนุนงานวิจัยระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศไทย ซึ่งมีพลเมืองชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาแนวทางการรักษาโรคมะเร็งให้มีศักยภาพและมีความปลอดภัย ช่วยวางแผนแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติ.จาก ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงร่วมด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทั้งสององค์กร ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น และมุ่งสู่การเป็นองค์กรทางสุขภาพชั้นนำทางด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมยกระดับพัฒนางานด้านวิชาการและงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผ่านการทำกิจกรรมความร่วมมือด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทั้งไทยและต่างชาติและกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง