คัดลอก URL แล้ว

ป.ป.ช. เชียงราย ลงพื้นที่ติดตามและสังเกตการณ์การตรวจรับถนน คสล. ของ อบต.ป่าตึง ด้านเจ้าของโครงการพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว

จากกรณีที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ได้รับข้อมูลเบาะแสจากเพจ “กลุ่มข่าว จาวเจียงฮายV3” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 และได้รับแจ้งจาก ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กรณีการก่อสร้างถนนไม่ได้มาตรฐาน ไม่ใส่เหล็กรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint) ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ในโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสสายทาง 1089 บ้านห้วยต่าง (บ้านอาแหยะ) หมู่ที่ 16 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 5,333,000 บาท ระยะทางก่อสร้างรวม 2,500 เมตร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

โดยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและได้แนะนำให้ อบต.ป่าตึง ขอคำแนะนำและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดึงเหล็กรอยต่อตามยาวในระหว่างการก่อสร้าง ว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของถนนหรือไม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์การตรวจรับถนน แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุยังไม่ทำการตรวจรับ เนื่องจากการก่อสร้างบางรายการยังไม่เรียบร้อย และได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์การตรวจรับถนนอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 โดยทำการสุ่มเจาะตรวจสอบเหล็กรอยต่อตามยาว ซึ่งตามแบบจะต้องมีทุกระยะ 50 ซม. ผลการสุ่มเจาะความยาว ประมาณ 120 ซม. ปรากฏว่า ไม่พบเหล็กรอยต่อตามยาว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จึงยังไม่ตรวจรับงานและแจ้งให้ผู้รับจ้างนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาสแกนตรวจหาเหล็กอย่างละเอียดอีกครั้ง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายเนติพล ชุมยวง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่สังเกตการณ์ตรวจรับถนนดังกล่าวอีกครั้ง ผลปรากฏว่า ผู้รับจ้างให้การรับสารภาพ ว่า ใส่เหล็กรอยต่อตามยาวเพียงบางส่วนของถนน โดยช่วง 0 – 100 เมตรแรก ไม่มีการใส่เหล็กรอยต่อตามยาว, ช่วง 101 – 800 เมตร ใส่เหล็กรอยต่อตามยาวบ้างบางส่วน และช่วง 801 – 2,500 เมตร ได้ใส่เหล็กอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงไม่ได้ทำการตรวจรับ และทำการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือแสกนหา พร้อมเจาะดูเหล็กรอยต่อตามยาวตลอด 2,500 เมตร นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความเห็นว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงต้องใช้เครื่องสแกนเหล็กที่มีความละเอียดสูงมาตรวจถนนทั้งเส้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และโปร่งใสในการตรวจรับถนนในครั้งนี้ โดยแจ้งให้ผู้รับจ้างนำมาสแกนถนนอย่างละเอียดในครั้งถัดไป ในส่วนของเจ้าหน้าที่ภายใน คือ ช่างผู้ควบคุมงาน ทาง อบต.ป่าตึง ได้ทำการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย จะติดตามและเฝ้าระวังการตรวจรับถนนดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะก่อให้เกิดการทุจริต จะดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป  


📣 ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) สำนักงาน ป.ป.ช.
🎗ป.ป.ช. ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
☎️ ศูนย์ข้อมูล ป.ป.ช. 1205
🌐 www.nacc.go.th
“พบทุจริต สะกิด ป.ป.ช.”
https://www.nacc.go.th/category/2022102113241089


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง