คัดลอก URL แล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ วัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ขอรับพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดดาวดึงษาราม แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา โดย นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง และ นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตลอดทั้ง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมใจถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยในปีนี้นับเป็นครั้งที่ ๑๘ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางพลัด ในการจัดระเบียบทำความสะอาดเตรียมการจัดสถานที่ตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับ สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน ในด้านรักษาความปลอดภัย การจัดระบบจราจร และศูนย์บริการสาธารณสุขที่ ๓๑ สนับสนุนการให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้ความอนุเคราะห์ทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยมา ณ โอกาสนี้

ส่วนประวัติความเป็นมาของวัดดาวดึงษาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยเจ้าจอมแว่น พระสนมเอกในรัชกาลที่ ๑ สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๓๕๐ โดยได้นิมนต์ “พระอาจารย์อิน” มาครองวัดจึงเรียกกันว่า “วัดขรัวอิน” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๒ ข้าราชการฝ่ายในชื่อ “อิน” ซึ่งเป็นญาติของเจ้าจอมแว่น ได้ปฏิสังขรณ์วัดนี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระราชทานนามวัดว่า “วัดดาวดึงษาสวรรค์” หมายถึง สวรรค์ชั้นที่พระอินทร์สถิต และในสมัยรัชกาลที่ ๓ พระมหาเทพ (ปาน) ได้บูรณปฏิสังขรณ์และก่อสร้างถาวรวัตถุ เช่น พระอุโบสถ พระประธานในพระอุโบสถ และกุฏิสงฆ์ เป็นต้น แล้วน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “วัดดาวดึงษาราม” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง