คัดลอก URL แล้ว

ค่าตอบแทนแก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารและรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส

ในการเลือกตั้งที่จะมาถึง ถือเป็นโอกาสดีที่คนไทยทุกคนจะมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ด้วยการแจ้งข้อมูลข่าวสารการกระทำความผิด และแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้ง ซึ่งนอกจากจะเป็นพลังสร้างสรรค์การเมืองไทยให้ใสสะอาด ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารยังมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน และผู้ชี้เบาะแส มีสิทธิได้รับรางวัลจาก กกต. อีกด้วย

ท่านทราบหรือไม่ว่า? หากผู้ให้ข้อมูลข่าวสารได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนหรือไต่สวน และข่าวสารนั้น    มีความสำคัญชัดเจนนำไปสู่การสั่งรับเรื่องไว้ดำเนินการสืบสวนหรือไต่สวน โดยผู้ให้ข้อมูลข่าวสารได้แจ้งข้อมูลรายละเอียด ข้อเท็จจริง และหลักฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ขอรับค่าตอบแทน ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่ 500 บาท ถึง 5,000 บาท 

และ นอกจากผู้ให้ข้อมูลข่าวสารจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดไม่เกิน 5,000 แล้ว ยังสามารถชี้เบาะแสทุจริต ซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งจะมีสิทธิได้รับรางวัล   ในฐานะผู้ชี้เบาะแสอีกด้วย โดยต้องแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่มีสาระสำคัญ ซึ่งต้องใช้ความพยายามในการหาเบาะแสดังกล่าว และต้องชี้เบาะแสด้วยตนเอง ต่อพนักงานสืบสวนและไต่สวน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด รวมทั้งต้องแจ้งความประสงค์ขอรับรางวัลด้วย

สำหรับอัตราการให้รางวัล กรณีการเลือกตั้งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน สาระสำคัญของเบาะแส   ซึ่งการแจ้งเบาะแสนั้นต้องเป็นผลให้ กกต. หรือศาลมีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยลงโทษผู้กระทำผิด เป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม  ทั้งนี้ในการเลือกตั้ง ส.ส. ที่จะมาถึง หากมีการชี้เบาะแสและเป็นผลให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้ง  มีสิทธิได้รับรางวัลไม่เกิน 1 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มุ่งหวังได้รับความร่วมมือ จากประชาชนทุกคนที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง  ทั้งนี้หากพบการซื้อสิทธิขายเสียง สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือเบาะแสทุจริต ผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรด และนำข้อมูลดังกล่าวมาแจ้งที่สำนักงานคณะกรรมการ  การเลือกตั้ง  หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด  เพื่อจะได้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือรางวัลตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและการให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสการกระทำอันไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง