คัดลอก URL แล้ว
ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมให้บริการวัคซีนที่ครบวงจรแล้ววันนี้

ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมให้บริการวัคซีนที่ครบวงจรแล้ววันนี้

โรงพยาบาลพระรามเก้า เดินหน้าจัดตั้ง “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า” มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้บุคคลทุกเพศทุกวัย ด้วยบริการวัคซีนที่ครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษาด้านการป้องกันโรคแบบรายบุคคล ครอบคลุมทุกอาชีพ โรคประจำตัว และการใช้ชีวิต โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ดูแลทุกกลุ่มการเดินทางทั้งก่อนและหลัง ให้ผู้รับบริการเข้าถึงและได้รับประโยชน์สูงสุดจากวัคซีน เพื่อการเดินทางที่ราบรื่นไร้ความเจ็บป่วย

Vaccine and Travel Medicine Center Rama9

รศ.พญ.สิริอร วัชรานานันท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ กล่าวถึงที่มาของการจัดตั้ง “ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า” ว่า จากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้คนส่วนใหญ่ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น โรงพยาบาลพระรามเก้าในฐานะศูนย์รวมด้านการดูแลรักษาสุขภาพ มองเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยการฉีดวัคซีน เพราะวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และลดการแพร่ระบาด การฉีดวัคซีนจึงมีความสำคัญและจำเป็นกับบุคคลทุกเพศทุกวัย ไม่เฉพาะในเด็กเท่านั้น เพราะอายุที่มากขึ้นจะทำให้ภูมิคุ้มกันที่เคยมีลดลง จนมีไม่เพียงพอต่อการป้องกันโรค

นอกจากนี้ การมีโรคประจำตัว รวมถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ ทั้งสภาพแวดล้อม อาชีพ การใช้ชีวิต การเดินทาง ฯลฯ ล้วนทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เราจึงจัดตั้งศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทางขึ้น เพื่อดูแลให้คำปรึกษาและให้บริการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุมครบวงจร

Vaccine and Travel Medicine Center Rama9

“ศูนย์วัคซีนฯ จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางในการกระจายภูมิคุ้มกันไปถึงคนทุกเพศทุกวัย ผ่านการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการฉีดวัคซีนรายบุคคลตามอายุและปัจจัยเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น โรคประจำตัว อาชีพ ลักษณะการใช้ชีวิต และให้คำปรึกษาสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ หรือผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามายังไทย โดยจะให้คำแนะนำในการป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง บริการตรวจสุขภาพ รวมถึงบริการฉีดวัคซีนและจ่ายยาป้องกัน ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้มารับบริการได้เข้าถึงและได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฉีดวัคซีน พร้อมเดินทางอย่างราบรื่นโดยไม่เกิดความเจ็บป่วย”

พญ.จิตรฟ้า หรูรุ่งโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้คาดว่าในแต่ละปีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น หากไม่ได้มีการเตรียมตัวที่ดีพอ อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น นอกจากการวางแผนท่องเที่ยวแล้ว การเตรียมตัวด้านสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ

“นอกไปจากปัจจัยในตัวบุคคลแล้ว ด้วยสถานการณ์การเดินทางที่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ได้ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยจากภาวะต่าง ๆ ตามไปด้วยทั้งจากสภาพอากาศ อุณหภูมิ โรคติดเชื้อ โรคประจำตัวที่มีอยู่เดิม หรือการไปเยือนภูมิประเทศที่มีความหลากหลายกว่าแต่ก่อน เช่น ป่าในอเมริกาใต้ หรือซาฟารีในทวีปแอฟริกา ซึ่งมีความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ ที่คนไทยไม่คุ้นเคย อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยระหว่างเดินทางได้หากไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดี

Vaccine and Travel Medicine Center Rama9

ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า มีบริการให้คำแนะนำเรื่องการเดินทางและการฉีดวัคซีนอย่างครบวงจร อาทิ การให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโดยแพทย์เฉพาะทางและการฉีดวัคซีน สำหรับประชาชนทั่วไป, บริการให้คำแนะนำเรื่องการป้องกันการติดเชื้อและวัคซีนที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ, บริการออกใบรับรองการฉีดวัคซีนตามวัตถุประสงค์สำหรับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ

บริการให้คำปรึกษาก่อนการเดินทางสำหรับนักเดินทางทุกกลุ่ม ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ทั้งการเดินทางระยะสั้นและระยะยาว / คนทำงาน นักธุรกิจ / อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือในค่ายผู้อพยพ / บริการให้คำแนะนำและยาป้องกันภาวะต่าง ๆ ได้แก่ มาลาเรีย / ภาวะแพ้ที่สูง (High Altitude Illness), บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษา และการรักษาที่เหมาะสมก่อนและหลังเดินทาง”

Vaccine and Travel Medicine Center Rama9

พญ.ฉัฐฐิมา เสาวภาคย์ ผู้เชี่ยวชาญกุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน กล่าวเสริมว่า สำหรับวัคซีนที่ให้บริการใน ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง โรงพยาบาลพระรามเก้า จะครอบคลุมตั้งแต่วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ รวมถึงวัคซีนที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคจากการเดินทาง ได้แก่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza), วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน (Tdap, Td), วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน และโปลิโอเข็มรวม (Tdap+IPV), วัคซีนป้องกันโรคสุกใส (Varicellazoster), วัคซีนหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR), วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A), วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B), วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอบีเข็มรวม (Hepatitis A and B combination), วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์ และ 9 สายพันธุ์ (HPV4, HPV9), วัคซีนปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสแบบ 13 สายพันธุ์ และ 23 สายพันธุ์ (PCV13, PPSV23), วัคซีนงูสวัด (Herpes Zoster), วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (Rabies), วัคซีนไข้เลือดออก (Dengue), วัคซีนและยาป้องกันสำหรับการเดินทาง, วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis), วัคซีนไทฟอยด์ (Typhoid), วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Disease), ยาป้องกันภาวะแพ้ที่สูง, ยาป้องกันมาลาเรีย

Vaccine and Travel Medicine Center Rama9

“โรงพยาบาลพระรามเก้าจึงตั้งใจจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนฯ ที่ครบวงจรถึงเวชศาสตร์การเดินทาง เพื่อมอบการเตรียมตัวด้านสุขภาพให้พร้อมอย่างครอบคลุม ไม่ว่าผู้รับบริการจะอยู่ในช่วงวัยหรือ ในพื้นที่ไหนก็ตาม” รศ.พญ.สิริอร กล่าวสรุป

สำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการ ศูนย์วัคซีนและเวชศาสตร์การเดินทาง สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลพระรามเก้า Website: https://bit.ly/3xJUA3f Line: https://lin.ee/vR9xrQs หรือ @praram9hospital / Facebook: https://www.facebook.com/praram9Hospital หรือ โทร.1270

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ม.หอการค้าไทย นำร่องหลักสูตร Sandbox จับมือ Harbour.Space University  สร้างผู้ประกอบการที่มีทักษะทางเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมรองรับความต้องการของภาคธุรกิจ
ครึ่งทาง Motor Expo 2022 ยอดจองรถยนต์ – รถจักรยานยนต์ แรงเกินคาด!
ชิมลางงานดารา นักมวยสาวสองพี่น้อง “ซุปเปอร์เกิร์ล-วันเดอร์เกิร์ล” ถูกทาบทามเล่นหนังอินเตอร์
“MILLI (มิลลิ)” เปิดพรีออเดอร์อัลบั้ม “แบบ เบิ้ม เบิ้ม” ชวนศิลปินเบอร์ใหญ่ร่วมแจมเพียบ!!!
เก็บรักษาเสียงพูดของฉัน ให้สวยงามตลอดไป : SAVE MY VOICE แพลตฟอร์มฝึกพูด เพื่อผู้มีปัญหาทางการได้ยิน
3BB ขอเป็นตัวแทนส่งมอบเงินที่ได้จากการประมูลในโครงการ 3BB Charity Auction เพื่อช่วยเหลือสังคม
“บางมด” เผยสุดยอดเทคนิคศัลยกรรมดึงหน้า (Modern Facelift) ในคนอายุน้อย “Facelift in the young” ทำเฉพาะส่วน แก้ปัญหาได้ตรงจุด ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ศัลยกรรม “ทำน้อย ยิ่งปลอดภัย”
TOYOTA PRETTY 2023 ‘สวย สมาร์ท สตาร์ททุกความเป็นไปได้’ รับผลตอบแทนกว่า 1 ล้านบาท เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!
Ford เปิด ‘ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมบุคลากรฟอร์ด’ โฉมใหม่