คัดลอก URL แล้ว
Mono29 Staycation In Phuket, With Spider-Man: Far From Home!

Mono29 Staycation In Phuket, With Spider-Man: Far From Home!

Mono29 Staycation In Phuket, With Spider-Man: Far From Home!

Mono29 Staycation In Phuket, With Spider-Man: Far From Home!

ลุ้นทริปเที่ยวภูเก็ต ไข่มุกแห่งอันดามัน แบบ Spider-Man Experience 4 วัน 3 คืน พักผ่อนในโรงแรมสุดหรูที่ภูเก็ต พร้อมตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ 2 ท่าน ร่วมผจญภัยกับกิจกรรมอันตื่นเต้นมากมายแบบ Spider-Man Experience ได้แก่ ซิปไลน์,ล่องแพ และขี่ ATV ท่องเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต และร่วมลุ้นของพรีเมี่ยมลิขสิทธิ์แท้จาก Spider-Man: Far From Home อีกมากมาย

เพียงคุณรับชมช่อง Mono29 วันที่ 17 เมษายน 2564 นี้ แล้วถ่ายภาพเซลฟี่กับภาพยนตร์ Spider-Man: Far From Home ที่ออกอากาศทางช่อง MONO29 แล้วโพสภาพดังกล่าว ใต้คอมเม้นที่ทางทีมงานกำหนดไว้บน www.facebook.com/Mono29TV 

รายละเอียดกิจกรรม

ถ่ายภาพเซลฟี่กับภาพยนตร์ Spider-Man: Far From Home ที่ออกอากาศทางช่อง MONO29 แล้วโพสภาพเซลฟี่ดังกล่าว ใต้คอมเมนต์ที่ทางทีมงานกำหนดไว้บน www.facebook.com/Mono29TV 

ระยะเวลาของกิจกรรม

วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. จนถึง เวลา 22.00 น. (ในช่วงเวลาภาพยนตร์ Spider-Man: Far From Home ออกอากาศ ทางช่อง MONO29)

ของรางวัล 29 รางวัล

รางวัลที่ 1  (1 รางวัล)

รางวัลที่ 2 (28 รางวัล)

หมายเหตุ :

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้โชคดี

รายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม “Mono29 Staycation In Phuket, With Spider-Man: Far From Home” จะถูกคัดเลือกโดยการจับสลาก

ขั้นตอนการประกาศรางวัลผู้โชคดี

1. คัดเลือกผู้โชคดี จากผู้ที่ร่วมกิจกรรม “Mono29 Staycation In Phuket, With Spider-Man: Far From Home” เท่านั้น

2. ประกาศผลผู้โชคดีทาง www.facebook.com/Mono29TV 

3. ประกาศผลในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ณ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด เลขที่ 29/9 หมู่ที 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

เงื่อนไขและกติการายละเอียด

1. รางวัลแพคเกจประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภูเก็ต ค่าภาษีสนามบิน โรงแรมที่พัก โปรแกรมทัวร์ อาหาร และรถรับส่งตลอดการเดินทางในภูเก็ต แพคเกจสามารถใช้ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 (หมายเหตุ แพคเกจท่องเที่ยว ไม่รวมประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ)

2. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท  ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. การตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

5. ในการสุ่มผู้โชคดี 29 รายชื่อจากผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น

6. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทาง www.facebook.com/Mono29TV ในวันที่26 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ณ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด เลขที่ 29/9 หมู่ที 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

7. ผู้โชคดีจะต้องรายงานตัวภายใน 7 วันทำการ หากทางบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้โชคดีภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันประกาศผล ถือว่าผู้โชคดียินยอมสละสิทธิ์ของรางวัล

8. ผู้โชคดีที่จะเดินทางไปร่วมทริป จะต้องมีอายุตั้งแต่ 13 ปี กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางบิดา, หรือมารดา

9. ระบุผู้ร่วมเดินทางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ การเดินทางทั้งไปและกลับ ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทาง บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทางบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบิน หรือเส้นทางอื่นของทางบริษัทฯ ให้กับผู้โชคดีต่อไป

10. รางวัลทุกรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ต่อหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นที่มีราคาเทียบเท่าได้  

11. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา

12. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง เช่น ค่าประกันภัยการเดินทาง, ค่าเดินทางไปสนามบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากโปรแกรม ตลอดระยะเวลาการเดินทาง

13. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน สละสิทธิ์ หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดได้ บริษัทจะติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป

15. กิจกรรมนี้พนักงานในเครือ โมโนเน็กซ์ และผู้ดำเนินการ คณะกรรมการและครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

16. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆที่ส่อในทางทุจริต  ผิดกติกา และเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว

17. ในกรณีที่มีคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐอันมีผลทำให้ต้องระงับหรือเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมร่วมสนุกดังกล่าว ทาง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการรับของรางวัล

ผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทางบริษัทฯ หากไม่มีการส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล โดยเอกสารเบื้องต้นมีดังนี้ 

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมสนุก สำหรับผู้ร่วมสนุกที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 เอกสารการรับของรางวัล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ของรางวัล โดย 1 สิทธิ์จะต้องเป็นต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง