คัดลอก URL แล้ว
Mono29 Staycation In Phuket, With Spider-Man: Far From Home!

Mono29 Staycation In Phuket, With Spider-Man: Far From Home!

Mono29 Staycation In Phuket, With Spider-Man: Far From Home!

Mono29 Staycation In Phuket, With Spider-Man: Far From Home!

ลุ้นทริปเที่ยวภูเก็ต ไข่มุกแห่งอันดามัน แบบ Spider-Man Experience 4 วัน 3 คืน พักผ่อนในโรงแรมสุดหรูที่ภูเก็ต พร้อมตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ 2 ท่าน ร่วมผจญภัยกับกิจกรรมอันตื่นเต้นมากมายแบบ Spider-Man Experience ได้แก่ ซิปไลน์,ล่องแพ และขี่ ATV ท่องเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต และร่วมลุ้นของพรีเมี่ยมลิขสิทธิ์แท้จาก Spider-Man: Far From Home อีกมากมาย

เพียงคุณรับชมช่อง Mono29 วันที่ 17 เมษายน 2564 นี้ แล้วถ่ายภาพเซลฟี่กับภาพยนตร์ Spider-Man: Far From Home ที่ออกอากาศทางช่อง MONO29 แล้วโพสภาพดังกล่าว ใต้คอมเม้นที่ทางทีมงานกำหนดไว้บน www.facebook.com/Mono29TV 

รายละเอียดกิจกรรม

ถ่ายภาพเซลฟี่กับภาพยนตร์ Spider-Man: Far From Home ที่ออกอากาศทางช่อง MONO29 แล้วโพสภาพเซลฟี่ดังกล่าว ใต้คอมเมนต์ที่ทางทีมงานกำหนดไว้บน www.facebook.com/Mono29TV 

ระยะเวลาของกิจกรรม

วันที่ 17 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น. จนถึง เวลา 22.00 น. (ในช่วงเวลาภาพยนตร์ Spider-Man: Far From Home ออกอากาศ ทางช่อง MONO29)

ของรางวัล 29 รางวัล

รางวัลที่ 1  (1 รางวัล)

  • ทริปท่องเที่ยวโรงแรมที่พักสุดหรู ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ 2 ท่านและกิจกรรมต่างๆ จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท
  • ของพรีเมี่ยมลิขสิทธิ์แท้จาก Spider-Man: Far From Home จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 630 บาท รวมมูลค่า 630 บาท

รางวัลที่ 2 (28 รางวัล)

  • ของพรีเมี่ยมลิขสิทธิ์แท้จาก Spider-Man: Far From Home 1 เซต (ประกอบด้วย Mini Figure/ Travel Neck Pillow/ Laggage Sticker/ Action Figuring/ Eye Mask/ Cable Organizer/ Spiderman Bag) จำนวน 28 รางวัล รางวัลละ 630 บาท รวมมูลค่า 17,640 บาท

หมายเหตุ :

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ตามความเหมาะสม  

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้โชคดี

รายชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม “Mono29 Staycation In Phuket, With Spider-Man: Far From Home” จะถูกคัดเลือกโดยการจับสลาก

ขั้นตอนการประกาศรางวัลผู้โชคดี

1. คัดเลือกผู้โชคดี จากผู้ที่ร่วมกิจกรรม “Mono29 Staycation In Phuket, With Spider-Man: Far From Home” เท่านั้น

2. ประกาศผลผู้โชคดีทาง www.facebook.com/Mono29TV 

3. ประกาศผลในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ณ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด เลขที่ 29/9 หมู่ที 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

เงื่อนไขและกติการายละเอียด

1. รางวัลแพคเกจประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ภูเก็ต ค่าภาษีสนามบิน โรงแรมที่พัก โปรแกรมทัวร์ อาหาร และรถรับส่งตลอดการเดินทางในภูเก็ต แพคเกจสามารถใช้ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 30 เมษายน 2565 (หมายเหตุ แพคเกจท่องเที่ยว ไม่รวมประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ)

2. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท  ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล

3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. การตัดสินของคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

5. ในการสุ่มผู้โชคดี 29 รายชื่อจากผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ โดยรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น

6. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทาง www.facebook.com/Mono29TV ในวันที่26 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. ณ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด เลขที่ 29/9 หมู่ที 4 ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

7. ผู้โชคดีจะต้องรายงานตัวภายใน 7 วันทำการ หากทางบริษัทฯ ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้โชคดีภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันประกาศผล ถือว่าผู้โชคดียินยอมสละสิทธิ์ของรางวัล

8. ผู้โชคดีที่จะเดินทางไปร่วมทริป จะต้องมีอายุตั้งแต่ 13 ปี กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางบิดา, หรือมารดา

9. ระบุผู้ร่วมเดินทางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ การเดินทางทั้งไปและกลับ ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทาง บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทางบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบิน หรือเส้นทางอื่นของทางบริษัทฯ ให้กับผู้โชคดีต่อไป

10. รางวัลทุกรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ต่อหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นที่มีราคาเทียบเท่าได้  

11. ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา

12. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลของทางบริษัทฯ ด้วยตนเอง เช่น ค่าประกันภัยการเดินทาง, ค่าเดินทางไปสนามบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากโปรแกรม ตลอดระยะเวลาการเดินทาง

13. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน สละสิทธิ์ หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดได้ บริษัทจะติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป

15. กิจกรรมนี้พนักงานในเครือ โมโนเน็กซ์ และผู้ดำเนินการ คณะกรรมการและครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

16. ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้รางวัลแก่บุคคลที่กระทำการใดๆที่ส่อในทางทุจริต  ผิดกติกา และเงื่อนไขของกิจกรรม เพื่อรับของรางวัลจากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว

17. ในกรณีที่มีคำสั่งจากหน่วยงานของรัฐอันมีผลทำให้ต้องระงับหรือเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมร่วมสนุกดังกล่าว ทาง บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการรับของรางวัล

ผู้ร่วมสนุกที่ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทางบริษัทฯ หากไม่มีการส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล โดยเอกสารเบื้องต้นมีดังนี้ 

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมสนุก สำหรับผู้ร่วมสนุกที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 เอกสารการรับของรางวัล

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต พร้อมรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ของรางวัล โดย 1 สิทธิ์จะต้องเป็นต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เรซตัดสินแชมป์ Yamaha Moto Challenge Season7 เกมชิงดำนักบิด-ทีมแข่งอาชีวศึกษาเอกชนฯ
ฉลองเปิดสาขาใหม่ บี-ควิก เดอะวิลเลจ ราชพฤกษ์
Dendo Drive House บ้านพลังงานสะอาดสำหรับลูกค้า Mitsubishi Outlander PHEV ครั้งแรกของไทย
สมาคมรถโบราณฯ จับมือ ดุสิตธานี หัวหิน จัดงาน ‘หัวหิน วินเทจคาร์ พาเหรด ครั้งที่ 20’
ก้าวสู่ปีที่ 11 “เก๋ ชลลดา” มอบโล่เกียรติคุณ FRIENDS OF THE VOICE ให้เหล่า FRIEND ICON ที่เคยช่วยเหลือเเละพร้อมจะเป็นกระบอกเสียงให้มูลนิธิฯเพื่อช่วยเหลือสัตว์ต่อไป
ABM X AT ลงนาม MOU โครงการ ‘Energy Transformation’ ขยายธุรกิจพลังเชื้อเพลิงชีวมวลให้เติบโตยั่งยืน
PTG เปิดตัว MAX Ventures ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ
คู่มือ มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย 2566 เพิ่ม 4 จังหวัดใหม่ พร้อมมอบรางวัล ‘1 ดาวมิชลิน’ เพิ่มอีก 5 ดวง
“เบบี้บอท” เปิดตัวคอลเลกชั่น “แฮปปี้ ซันไชน์” รองเท้าแฟชั่นเด็กเพื่อสุขภาพ
“เบบี้บอท” เปิดตัวคอลเลกชั่น “แฮปปี้ ซันไชน์” รองเท้าแฟชั่นเด็กเพื่อสุขภาพ