คัดลอก URL แล้ว
สัมมนาวิชาการกลุ่มที่ 1 หัวข้อ สื่อกับการรู้เท่าทันข่าวปลอม

สัมมนาวิชาการกลุ่มที่ 1 หัวข้อ สื่อกับการรู้เท่าทันข่าวปลอม

ภาพจากซ้าย 1. นางชมพูนุช ตัณฑเศรษฐี สุวรรณบุบผา 2. นางสาวทวินันท์ คงคราญ 3. นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
4. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ 5. อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช      
6. นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ 7. นางสาวศุภกิติ สหเวชชภัณฑ์   

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา และนายนพดล ก่อนิธิ พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 กลุ่มที่ 1 ให้การต้อนรับ นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท. และนายสุธีร์  จันทร์แต่งผล บรรณาธิการบริหาร เว็บไซต์ M.thai.com บริษัท โมโนไซเบ้อร์ จำกัด ในโอกาสจัดสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ ในหัวข้อ สื่อกับการรู้เท่าทันข่าวปลอม จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง