คัดลอก URL แล้ว
บยสส. 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ  เสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อในภูมิทัศน์ใหม่

บยสส. 1 ร่วมฟังบรรยายหัวข้อ เสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อในภูมิทัศน์ใหม่

ภาพจากซ้าย 1. นางวนิดา วินิจจะกูล 2. นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์  3. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ 
4. นายกวี จงกิจถาวร 5. ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ 6. นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ 
7. รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว 8. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ เป็นตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 ให้การต้อนรับ นายกวี จงกิจถาวร สื่อมวลชนอิสระ ในโอกาสบรรยายหัวข้อ เสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อในภูมิทัศน์ใหม่ จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง