คัดลอก URL แล้ว
บยสส. 1 รายงานความคืบหน้าของการจัดทำโครงงานกลุ่ม

บยสส. 1 รายงานความคืบหน้าของการจัดทำโครงงานกลุ่ม

ภาพจากซ้าย 1. นายนนยนฏฐ จงจรูญ  2. นางสาวธนสร จิรายุวัฒนา  3. นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์
4. นายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์  5. นางสาวนันทพันธ์ แสงไชย  6. นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์
7. นางสาวเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล  8. นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์  9. ร.อ.สำราญ อิบรอฮีม
10. นางสาวศุภกิติ สหเวชชภัณฑ์  11. นายปรเมศวร์ มินศิริ  12. นางวนิดา วินิจจะกูล
13. นางสาวสารี อ๋องสมหวัง  14. ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์  15. ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
16. อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช

นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา พร้อมด้วย นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ เป็นตัวแทน ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 ให้การต้อนรับ นางสาวเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล CEO & Co-founder, LUKKID Asian Leadership Academy ในโอกาสรายงานความคืบหน้าของการจัดทำโครงงานกลุ่มพร้อมคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง