คัดลอก URL แล้ว
บยสส. 1 นำเสนอโจทย์โครงงานกลุ่มที่เหมาะสมกับ Design Thinking

บยสส. 1 นำเสนอโจทย์โครงงานกลุ่มที่เหมาะสมกับ Design Thinking

ภาพจากซ้าย 1. นายภูวสิษฏ์ สุกใส 2. ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ 3. นางสาวชุตินธรา วัฒนกุล
4. ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์  5. นางสาวเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล 6. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
7. อาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช 8. นางสาวทวินันท์ คงคราญ 9. นายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย

ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์ ตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บยสส.) รุ่นที่ 1 ให้การต้อนรับ นางสาวเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล CEO & Co-founder, LUKKID Asian Leadership Academy ในโอกาสนำเสนอโจทย์ในการจัดทำโครงงานกลุ่ม พร้อมให้คำแนะนำ จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.),       บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) โดยมีสมาชิกรุ่นร่วมต้อนรับ เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง