คัดลอก URL แล้ว
ช่อง MONO29 เสริมล่ามภาษามือ สำหรับรายการทีวี เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยิน

ช่อง MONO29 เสริมล่ามภาษามือ สำหรับรายการทีวี เพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยิน

ช่อง MONO29 บริการล่ามภาษามือในรายการโทรทัศน์ โดยการยึดหลักแนวคิดว่าพลเมืองทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารในรายการโทรทัศน์รวมถึงคนพิการซึ่งมีข้อจำกัดบางประการในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะ “ผู้พิการทางการมองเห็น” และ “ผู้พิการทางการได้ยิน”

การจัดบริการล่ามภาษามือทางโทรทัศน์ คือ การจัดบริการล่ามภาษามือทางโทรทัศน์ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ (special needs) ของคนหูหนวก เพื่อให้คนหูหนวกสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารทางโทรทัศน์อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน เนื่องจากโทรทัศน์เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตในสังคม โทรทัศน์มีอยู่แทบทุกครัวเรือน อยู่ใกล้ตัวที่สุด เข้าถึงง่าย เข้าถึงได้ตลอดเวลา มีความหลากหลาย สร้างเสริมการเรียนรู้ทุกด้าน สร้างเจตคติ ให้ความบันเทิง และการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น

โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ประกาศให้ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป จัดให้มีบริการโทรทัศน์ ดังนี้ บริการล่ามภาษามืออย่างน้อยวันละ 60 นาที บริการคำบรรยายแทนเสียงอย่างน้อยวันละ 180 นาที บริการเสียงบรรยายภาพอย่างน้อยวันละ 60 นาที

ซึ่งทางช่อง MONO29 จัดบริการล่ามภาษามือไว้ในช่วงรายการข่าว ทันข่าวเช้า Good Morning Thailand ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 น – 07.00 น.


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง