ประกาศผลผู้โชคดีกับกิจกรรม “เปิดดูหนังดี แล้วลุ้นเที่ยวฟรี กับ MONO 29 Trip เซ็นโตซ่า เกาะมหาสนุก”

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านที่เข้ามารับข้อมูล และรายละเอียดจากกิจกรรม “เปิดดูหนังดี แล้วลุ้นเที่ยวฟรี กับ MONO 29 Trip เซ็นโตซ่า เกาะมหาสนุก” แพ็คกระเป๋าให้พร้อมแล้วไปลุย ณ เกาะสิงคโปร์ พร้อมการให้สัมภาษณ์ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มกับพิธีกรสุดสวยของช่อง “กุ๊กเกล-พนิตภัทร ปิยะภาณีพงษ์” เตรียมสนุกสนานไปกับเครื่องเล่น ณ Universal Studio พร้อมกันในวันที่ 29 – 31 กรกฎาคมนี้#Mono29 #ก้าวสู่ปีที่4 #Mono29Trip #เซ็นโตซ่าเกาะมหาสนุก

 

 

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้ร่วมสนุกต้อง กด Like Fanpage : www.facebook.com/Mono29TV

2. ผู้ร่วมสนุกต้องติดตามชมรายการภาพยนตร์ในช่วง Hit Movie , Happy Family Time , Premium Blockbuster และ Midnight Cinema ทางช่อง Mono29  ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 พร้อมกับถ่ายภาพหน้าจอภาพยนตร์เรื่องที่กำลังออกอากาศทางโทรทัศน์ แล้วนำภาพถ่ายดังกล่าวไปลงคอมเม้นท์ใต้โพสต์ที่กำหนดทาง   Fanpage Facebook Mono29  พร้อม Hashtag  #Mono29 #ก้าวสู่ปีที่4 #Mono29Trip #เซ็นโตซ่าเกาะมหาสนุก

3. สามารถร่วมสนุกได้ นับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในช่วงภาพยนตร์ Hit Movie , Happy Family Time , Premium Blockbuster และ Midnight Cinema

 

เกณฑ์การตัดสิน

1.คณะกรรมการกิจกรรมจะทำการสุ่มเลือกภาพถ่ายของผู้ร่วมสนุก  เพื่อรับรางวัลจำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน)  โดยผู้โชคดีแต่ละท่านจะมีสิทธิได้รับรางวัล เพียง 1 รางวัล เท่านั้น  ทั้งนี้ภาพถ่ายที่มีสิทธิได้รับของรางวัลจะต้องถูกต้องตามกฎและกติกาการ่วมสนุกเท่านั้น

2.ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. ทาง www.facebook.com/Mono29TV

3.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ของรางวัล

ทริปท่องเที่ยว ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์ ค่าภาษีสนามบิน โรงแรมที่พัก โปรแกรมทัวร์ ประกันภัยการเดินทางมาตรฐาน (ตามวงเงินประกันที่บริษัทกำหนด) ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ตามรายการที่บริษัทกำหนด อาหารและรถรับส่งตลอดการเดินทางในสิงคโปร์และต้องออกเดินทางพร้อมกันทั้งคณะในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  เดินทางวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2560

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

1.ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารายงานตัวติดต่อกับทางทีมงาน ภายใน 7 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล หากไม่มาแสดงตัวตามกำหนดระยะเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

2.รางวัลแพคเกจประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์ ค่าภาษีสนามบิน โรงแรมที่พัก โปรแกรมทัวร์ อาหาร และรถรับส่งตลอดการเดินทางในสิงคโปร์ และต้องออกเดินทางพร้อมกันทั้งคณะในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

3.ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้

4.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพร้อมทั้งผู้ร่วมเดินทางจะต้องมีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ณ วันเดินทาง พร้อมทั้งต้องสามารถเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัท กำหนด เท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามที่บริษัท กำหนด และ/หรือ ไม่มีคุณสมบัติ และ/หรือ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัท จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว และจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป

5.ผู้โชคดีที่จะเดินทางไปร่วมทริป จะต้องมีอายุตั้งแต่ 12 – 60 ปี กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์   ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางบิดา, หรือมารดา พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง

6.ระบุผู้ร่วมเดินทางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ การเดินทางทั้งไปและกลับ ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทาง บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทางบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบิน หรือเส้นทางอื่นของทางบริษัทฯ ให้กับผู้โชคดีต่อไป

7.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทางไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออก/เข้าประเทศไทย หรือ เข้า/ออกประเทศสิงคโปร์จากกองตรวจคนเข้าเมือง

8.ผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางจะต้องลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมให้กับทางคณะกรรมการในการขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่รายละเอียด รูปถ่าย และคลิปวิดีโอของผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางระหว่างการเดินทางจากไทยไปสิงคโปร์ ขณะเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงสิทธิ์ในการนำไปใช้ในงานโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือการเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง ผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทางต้องยินยอมให้สิทธิ์ในการเผยแพร่รายละเอียด รูปภาพที่ส่งเข้าประกวดให้กับบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด แต่เพียงผู้เดียว

9.รางวัลทุกรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ต่อหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นที่มีราคาเทียบเท่าได้

10.ผู้ร่วมกิจกรรม และผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา

11. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลของทางบริษัทฯด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทางไปสนามบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากโปรแกรม ตลอดระยะเวลาการเดินทาง

12. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน สละสิทธิ์ หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดได้ บริษัทจะติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป

14. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของบริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทฯ, บริษัทตัวแทโฆษณาที่เกี่ยวข้องตัวแทนที่เกี่ยวข้องในรายการนี้ และคณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ