คัดลอก URL แล้ว
ประกาศผลผู้โชคดีกับกิจกรรม “เปิดดูหนังดี แล้วลุ้นเที่ยวฟรี กับ MONO 29 Trip เซ็นโตซ่า เกาะมหาสนุก”

ประกาศผลผู้โชคดีกับกิจกรรม “เปิดดูหนังดี แล้วลุ้นเที่ยวฟรี กับ MONO 29 Trip เซ็นโตซ่า เกาะมหาสนุก”

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านที่เข้ามารับข้อมูล และรายละเอียดจากกิจกรรม “เปิดดูหนังดี แล้วลุ้นเที่ยวฟรี กับ MONO 29 Trip เซ็นโตซ่า เกาะมหาสนุก” แพ็คกระเป๋าให้พร้อมแล้วไปลุย ณ เกาะสิงคโปร์ พร้อมการให้สัมภาษณ์ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มกับพิธีกรสุดสวยของช่อง “กุ๊กเกล-พนิตภัทร ปิยะภาณีพงษ์” เตรียมสนุกสนานไปกับเครื่องเล่น ณ Universal Studio พร้อมกันในวันที่ 29 – 31 กรกฎาคมนี้#Mono29 #ก้าวสู่ปีที่4 #Mono29Trip #เซ็นโตซ่าเกาะมหาสนุก

 

 

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ผู้ร่วมสนุกต้อง กด Like Fanpage : www.facebook.com/Mono29TV

2. ผู้ร่วมสนุกต้องติดตามชมรายการภาพยนตร์ในช่วง Hit Movie , Happy Family Time , Premium Blockbuster และ Midnight Cinema ทางช่อง Mono29  ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 พร้อมกับถ่ายภาพหน้าจอภาพยนตร์เรื่องที่กำลังออกอากาศทางโทรทัศน์ แล้วนำภาพถ่ายดังกล่าวไปลงคอมเม้นท์ใต้โพสต์ที่กำหนดทาง   Fanpage Facebook Mono29  พร้อม Hashtag  #Mono29 #ก้าวสู่ปีที่4 #Mono29Trip #เซ็นโตซ่าเกาะมหาสนุก

3. สามารถร่วมสนุกได้ นับตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในช่วงภาพยนตร์ Hit Movie , Happy Family Time , Premium Blockbuster และ Midnight Cinema

 

เกณฑ์การตัดสิน

1.คณะกรรมการกิจกรรมจะทำการสุ่มเลือกภาพถ่ายของผู้ร่วมสนุก  เพื่อรับรางวัลจำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน)  โดยผู้โชคดีแต่ละท่านจะมีสิทธิได้รับรางวัล เพียง 1 รางวัล เท่านั้น  ทั้งนี้ภาพถ่ายที่มีสิทธิได้รับของรางวัลจะต้องถูกต้องตามกฎและกติกาการ่วมสนุกเท่านั้น

2.ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 17.00 น. ทาง www.facebook.com/Mono29TV

3.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ของรางวัล

ทริปท่องเที่ยว ประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์ ค่าภาษีสนามบิน โรงแรมที่พัก โปรแกรมทัวร์ ประกันภัยการเดินทางมาตรฐาน (ตามวงเงินประกันที่บริษัทกำหนด) ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่ตามรายการที่บริษัทกำหนด อาหารและรถรับส่งตลอดการเดินทางในสิงคโปร์และต้องออกเดินทางพร้อมกันทั้งคณะในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์  เดินทางวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2560

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ

1.ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องมารายงานตัวติดต่อกับทางทีมงาน ภายใน 7 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล หากไม่มาแสดงตัวตามกำหนดระยะเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

2.รางวัลแพคเกจประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์ ค่าภาษีสนามบิน โรงแรมที่พัก โปรแกรมทัวร์ อาหาร และรถรับส่งตลอดการเดินทางในสิงคโปร์ และต้องออกเดินทางพร้อมกันทั้งคณะในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

3.ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้

4.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพร้อมทั้งผู้ร่วมเดินทางจะต้องมีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป ณ วันเดินทาง พร้อมทั้งต้องสามารถเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัท กำหนด เท่านั้น ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามที่บริษัท กำหนด และ/หรือ ไม่มีคุณสมบัติ และ/หรือ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัท จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว และจะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป

5.ผู้โชคดีที่จะเดินทางไปร่วมทริป จะต้องมีอายุตั้งแต่ 12 – 60 ปี กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์   ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางบิดา, หรือมารดา พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง

6.ระบุผู้ร่วมเดินทางแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ การเดินทางทั้งไปและกลับ ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ทาง บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทางบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดเที่ยวบิน หรือเส้นทางอื่นของทางบริษัทฯ ให้กับผู้โชคดีต่อไป

7.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทางไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออก/เข้าประเทศไทย หรือ เข้า/ออกประเทศสิงคโปร์จากกองตรวจคนเข้าเมือง

8.ผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางจะต้องลงนามในเอกสารแสดงความยินยอมให้กับทางคณะกรรมการในการขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่รายละเอียด รูปถ่าย และคลิปวิดีโอของผู้โชคดี และผู้ร่วมเดินทางระหว่างการเดินทางจากไทยไปสิงคโปร์ ขณะเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม รวมถึงสิทธิ์ในการนำไปใช้ในงานโฆษณา การประชาสัมพันธ์ หรือการเผยแพร่ผ่านสื่อทุกแขนง ผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทางต้องยินยอมให้สิทธิ์ในการเผยแพร่รายละเอียด รูปภาพที่ส่งเข้าประกวดให้กับบริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด แต่เพียงผู้เดียว

9.รางวัลทุกรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ต่อหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นที่มีราคาเทียบเท่าได้

10.ผู้ร่วมกิจกรรม และผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน, ค่าเสียหาย หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าทางแพ่ง หรือทางอาญา

11. ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากแพ็คเกจรางวัลของทางบริษัทฯด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทางไปสนามบิน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากโปรแกรม ตลอดระยะเวลาการเดินทาง

12. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน สละสิทธิ์ หรือไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีตามวันและเวลาที่กำหนดได้ บริษัทจะติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป

14. พนักงานและบุคคลในครอบครัวของบริษัทฯ และบริษัทในเครือของบริษัทฯ, บริษัทตัวแทโฆษณาที่เกี่ยวข้องตัวแทนที่เกี่ยวข้องในรายการนี้ และคณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลในรายการ


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง