คัดลอก URL แล้ว
จากพ่อเมืองสู่สภาสูง “ไพบูลย์” สว. ผู้มากประสบการณ์

จากพ่อเมืองสู่สภาสูง “ไพบูลย์” สว. ผู้มากประสบการณ์

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2567 นับเป็นบุคคลผู้มีความสามารถและประสบการณ์อันยาวนานในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยได้สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด

นายไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2505 ที่จังหวัดขอนแก่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เริ่มรับราชการในปี 2529 ในตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ก่อนจะผันตัวเข้าสู่สายงานด้านโยธาธิการและผังเมือง ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ อาทิ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์และพิษณุโลก ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในปี 2564 รวมระยะเวลารับราชการกว่า 36 ปี

ตลอดระยะเวลาการทำงาน นายไพบูลย์ได้ริเริ่มและผลักดันโครงการด้านโยธาธิการที่สำคัญหลายโครงการ เช่น การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก การปรับปรุงศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหอประวัติศาสตร์ การดำเนินโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานเพชรบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงการรวบรวมที่ดินเพื่อพัฒนาบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและกีฬาที่สำคัญของจังหวัด

นอกจากนี้ นายไพบูลย์ยังได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมาย อาทิ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ ในปี 2564 แสดงถึงผลงานและความดีความชอบที่มีต่อแผ่นดิน

การเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่นายไพบูลย์จะได้นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาใช้ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เชื่อมั่นว่านายไพบูลย์จะเป็นกำลังสำคัญของวุฒิสภาในการทำหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนได้อย่างเต็มความสามารถ โดยยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง