คัดลอก URL แล้ว
เดินหน้าวิจัยแอลกอฮอล์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

เดินหน้าวิจัยแอลกอฮอล์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

องค์การสุรา จับมือ วว. ลงนาม MOU พัฒนาและเพิ่มผลผลิตแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จังหวัดปทุมธานี องค์การสุรา กรมสรรพสามิต และ วว. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มการผลิตแอลกอฮอล์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างจุดเปลี่ยนและความได้เปรียบด้านพลังงานให้แก่ประเทศไทย โดยมีนายณัฐกร อุเทนสุต ประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นสักขีพยาน

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของทั้งสององค์กร เพื่อปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพการผลิตแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพ ลดภาวะโลกร้อน เพิ่มพลังงานสะอาด และสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การสุรา ที่มุ่งสร้างคุณค่าให้สังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายณัฐกร อุเทนสุต ประธานกรรมการบริหารกิจการขององค์การสุรา ย้ำว่า องค์การสุรามีความมุ่งมั่นในการวิจัยและต่อยอดการผลิตแอลกอฮอล์ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ทั้งในการผลิตก๊าซ NGV, LPG, เอทานอล และอาหาร เพื่อสร้าง Soft Power ให้แก่ประเทศไทย ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยให้อุตสาหกรรมไทยมีประสิทธิภาพ สร้างความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งมั่นใจได้ถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายสัญชัย ชาสมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา กล่าวขอบคุณต่อความร่วมมือในครั้งนี้ โดยองค์การสุราซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินงานอย่างมีมาตรฐานมายาวนานกว่า 60 ปี การลงนาม MOU ครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเป็นจุดเปลี่ยนในการนำเอทานอลมาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนประเทศ และสร้างความได้เปรียบให้แก่ประเทศไทย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง