คัดลอก URL แล้ว
นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจําปี 2567

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจําปี 2567

วันนี้ (วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567) คุณมนทิรา พัฒนกุล นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจําปี 2567 ณ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี พลอากาศเอก วรกฤต มุขศรี ประธานชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ 31, พลอากาศโท ประภาส สอนใจดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ, พลอากาศตรี ภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ, คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนครอบครัวผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วม

โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ในปีนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง กองทัพอากาศ, สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ, มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการและภาคีเครือข่าว มีแนวคิด “การสร้างและขยายเครือข่ายอาสาสมัครแกนนำพัฒนาศักยภาพคนพิการในชุมชน จากกลุ่มนิสิตนักศึกษา เพื่อนำไปสู่การเกิดเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสังคมสามารถที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ในอนาคต” สำหรับในส่วนของกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย การมอบทุนสนับสนุนมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อดำเนินงานสาธารณประโยชน์ การมอบทุนการศึกษาและทุนสำหรับการดำรงชีพให้กับคนพิการ การมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับคนพิการและเครือข่าย การมอบเกียรติบัตรการฝึกอบรมผู้นำคนพิการ นอกจากนี้สภากาชาดไทยได้ร่วมมอบถุงธารน้ำใจและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ รวมถึงการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมกิจกรรม

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ดำเนินโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ 31 และภาคีเครือข่าย นับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศชาติซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญของภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาและขยาย “ต้นแบบ” เครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรของคนพิการและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเชื่อมต่อและสานพลังจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน/ประชาชน ภาคธุรกิจ ร่วมพัฒนาโครงการ สร้างแรงผลักดันทำให้เกิดนโยบายในเชิงปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คุณมนทิรา พัฒนกุล นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้กล่าวเปิดงานความว่า “ดิฉันได้รับทราบและเห็นถึงพัฒนาการและการต่อยอด รวมถึงการสานพลังของภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการนี้มาตลอด รู้สึกประทับใจและชื่นชมในความมุ่งมั่นของทุกเครือข่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเป็นอย่างยิ่ง เชื่อว่าทุกๆ กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สังคมเกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาสมัครนิสิตนักศึกษาช่วยเหลือคนพิการ กิจกรรมการมอบรถเข็นและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับคนพิการและเครือข่าย กิจกรรมการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในชุมชนจะสามารถเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน จนนำไปสู่ความเข้มแข็งของคนในชุมชนได้ โดยอาศัยทุกพลังของภาคีเครือข่ายเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงาน
กล่าวในภาพรวม ทุกภาคส่วนกำลังร่วมกันปฏิรูปสังคม ลดความเลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม ความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มในสังคม ภายใต้โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ที่เราทุกคนเห็นเป็นประจักษ์ร่วมกัน
ขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคสังคมและภาคประชาชน ที่ร่วมหล่อหลอมกันจนเกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นในวันนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รากฐานที่มั่นคงของเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ จะขยายผลกว้างขวางยิ่งขึ้นออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และสามารถสร้างแรงผลักดันทำให้เกิดนโยบายในเชิงปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน และสร้างสันติสุขให้กับชายแดนใต้ได้ ขออวยพรให้ทุกท่าน ประสบความสำเร็จในกิจกรรมที่ร่วมกันทำทุกประการ”


ข่าวที่เกี่ยวข้อง