คัดลอก URL แล้ว
กกต. คาด 2-7 วัน ร่างคำร้องส่งศาลฯ “ยุบพรรคก้าวไกล”

กกต. คาด 2-7 วัน ร่างคำร้องส่งศาลฯ “ยุบพรรคก้าวไกล”

วันที่ 12 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากที่ กกต.มีมติเอกฉันท์ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกล เนื่องจากเห็นว่าการกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และพรรคก้าวไกล ที่เสนอร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ..เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ากระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

มีรายงานว่า กระบวนการหลังจากนี้ ทางสำนักกฎหมายและคดีของสำนักงาน กกต.จะต้องดำเนินการยกร่างคำร้อง เพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมแนบหลักฐานโดยเฉพาะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 3/2567 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นเอกสารประกอบคำร้อง ทั้งนี้ ตามมาตรา 93 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาดำเนินการไว้ แต่เมื่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อที่ประชุม กกต.และที่ประชุมมีมติเรียบร้อยแล้ว ตามกระบวนการต้องดำเนินการโดยเร็ว อีกทั้งคดีนี้ไม่มีข้อกฎหมายซับซ้อน เนื่องจากเป็นการพิจารณาผลการศึกษาจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น เมื่อยกร่างคำร้องเสร็จสิ้นก็สามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยได้ทันที คาดว่าเร็วสุดจะใช้เวลายกร่างคำร้องแล้วเสร็จไม่เกิน 2 วันหรือไม่ช้าไปกว่า 1 สัปดาห์ ก่อนที่จะยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง