คัดลอก URL แล้ว
นิด้าโพลชี้ พิจารณาลด-พักโทษ ควรมีกรรมการภายนอก ไม่ใช่แค่ราชทัณฑ์

นิด้าโพลชี้ พิจารณาลด-พักโทษ ควรมีกรรมการภายนอก ไม่ใช่แค่ราชทัณฑ์

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อำนาจราชทัณฑ์กับการเมืองหลังพักโทษ” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

โดยการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่ออำนาจของกรมราชทัณฑ์ในการพิจารณาลดโทษ หรือพักโทษให้กับนักโทษหลังจากศาลมีคำพิพากษา พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 40.00 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 19.47 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 19.16 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 18.01 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย และร้อยละ 3.36 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการพิจารณาลดโทษ หรือพักโทษของกรมราชทัณฑ์ ควรมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นกรรมการ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 41.69 ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา ร้อยละ 24.58 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 24.27 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 8.70 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองหลัง “ทักษิณ ชินวัตร” ได้รับการพักโทษ พบว่า


ข่าวที่เกี่ยวข้อง