คัดลอก URL แล้ว
ราชกิจจาฯ” ประกาศเลื่อน “ละออง – ณณัฏฐ์ ” เป็น สส.บัญชีรายชื่อ “พรรคเพื่อไทย” แทน “ประเสริฐ – สมศักดิ์ “

ราชกิจจาฯ” ประกาศเลื่อน “ละออง – ณณัฏฐ์ ” เป็น สส.บัญชีรายชื่อ “พรรคเพื่อไทย” แทน “ประเสริฐ – สมศักดิ์ “

วันที่ 16 มกราคม 2567 เว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา ได้ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ประกาศให้ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยลำดับที่ 3 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น

บัดนี้ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายประเสริฐ จันทรรวงทอง สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 104 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย เลื่อนขึ้นมาเป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน โดยผู้ที่มีรายชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 32 จำนวน 1 คน คือ นางสาว ละออง ติยะไพรัช

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

อีกทั้งเว็บไชต์ราชกิจจานุเษกษา ยังได้เผยแพร่ประกาศประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ประกาศให้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 11 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น

บัดนี้ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน สิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน โดยผู้ที่มีรายชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 33 จำนวน 1 คน คือ นาย ณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง