คัดลอก URL แล้ว
33 ปี แห่งความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน กับความสำเร็จการดำเนินงาน ปี 66

33 ปี แห่งความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกันตน กับความสำเร็จการดำเนินงาน ปี 66

    “ตลอดระยะเวลา 33 ปีที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคม กระทรงแรงงานยืนหยัดเคียงข้างผู้ประกันตนในทุกสถานการณ์ โดยยึดประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลัก และยังมุ่งมั่น ทุ่มเทภารกิจการขับเคลื่อนเพื่อสร้างหลักประกันชีวิตผู้ประกันตน ซึ่งเปรียบเสมือนคนในครอบครัวประกันสังคม”


   เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้เปิดการแถลงข่าวผลการดำเนินงานสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2566 กับภารกิจสำคัญในดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยมีผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม พร้อมสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


   นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า ในรอบปีที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบาย ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ประกันในระบบกว่า 24.61 ล้านคน ประกอบด้วย มาตรา 33 จำนวน 11.83 ล้านคน มาตรา 39 จำนวน 1.88 ล้านคน มาตรา 40 จำนวน 10.96 ล้านคน สถานประกอบการ 518,934 แห่ง ซึ่งให้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนไปแล้ว จำนวน 109,118.61 ล้านบาท และกองทุนเงินทดแทนจำนวน 1,582.48 ล้านบาท รวมสิทธิประโยชน์จากทั้งสองกองทุน จำนวน 109,118.61 ล้านบา  ด้านพัฒนาสิทธิประโยชน์และพัฒนาบริการทางการแพทย์

1) เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ จากเดิมกำหนดให้รับจำนวน 1 เดือน เป็นให้รับตามจำนวนวันของเดือนตามปฏิทิน
2) กำหนดแนวปฏิบัติในการรายงานตัวของผู้ว่างงาน จากเดิมกำหนดให้วันที่มารายงานตัวเป็นวันเริ่มต้นของการนับรอบการรายงานตัวและต้องรายงานตัวก่อนหรือหลังวันนัดรายงานตัวภายใน 7 วัน เปลี่ยนเป็นให้รายงานตัวในวันใดก็ได้ภายในเดือนนั้น ๆ
3) ให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษา 5 โรค ได้แก่ หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง นิ่วในไตหรือถุงน้ำดี มะเร็งเต้านม ก้อนเนื้อที่มดลูกและหรือรังไข่
4) ดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และสถานพยาบาลในพื้นที่ ค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาวะ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นผู้ประกันตน 300,000 คน
5) เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนี้ 1. ปรับค่าบริการทางการแพทย์ กรณีเหมาจ่ายให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญา จากเดิม เหมาจ่ายในอัตรา 1,640 บาทต่อคนต่อปี ปรับเพิ่มเป็น 1,808 บาท ต่อคนต่อปี 2. ขยายระยะเวลาการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จากเดิม ฉีดได้ในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ให้สามารถฉีดได้ถึงเดือนธันวาคม 3. ให้สิทธิการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างช่องท้องด้วยเครื่องล้างไตอัตโนมัติ (Automated Peritoneal Dialysis) โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย 4. ปรับหลักเกณฑ์กรณีการเตรียมหลอดเลือดหรือสายสวนหลอดเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 5. เพิ่มสิทธิการตรวจคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคและการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาสิทธิประกันสังคม

   แก้ไขพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการพัฒนาระบบการให้บริการภายใน/ภายนอก ระบบความมั่นคงปลอดภัย ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับผู้ใช้งานทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ประกันตน เพื่อให้เข้าถึงระบบของสำนักงานประกันสังคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

   ขยายบริการด้านการรับ – จ่ายเงิน ดังนี้ 1. เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 ผ่าน Krungthai NEXT ธ.กรุงไทย 2. เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมมาตรา 33 และมาตรา 40 ผ่าน QR Code ธ.กรุงไทย 3. เพิ่มช่องทางการให้บริการชำระเงินกองทุนเงินทดแทนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านธนาคารและหน่วยบริการ รวมทั้งสิ้น 10 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.ทหารไทยธนชาต ธ.กสิกรไทย ธ.ออมสิน ธ.เพื่อการเกษตรฯ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ดอยซ์ แบงค์ ธ.เจพีมอร์แกน เซส และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

   ด้านการลงทุน แบ่งเป็น 1. กองทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนกองทุนประกันสังคม มีเงินลงทุนสะสม จำนวน 2,403,799 ล้านบาท 2. กองทุนและผลตอบแทนจากการลุงทุนกองทุนเงินทดแทน มีเงินลงทุนสะสม จำนวน 75,172 ล้านบาท 3. การลงทุนทางสังคม ผ่านโครงการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำ แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ร่วมกับ ธ.อาคารสงเคราะห์ โดยให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัย (Refinance) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือกรรมสิทธิ์รวมจากสถาบันการเงินอื่น หรือเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือกรรมสิทธิ์รวมในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธ.อาคารสงเคราะห์

   ด้านรางวัลแห่งความสำเร็จ รางวัลระดับนานาชาติ ได้รับรางวัล ASSA Recognition Award สาขา Customer Service เรื่อง การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน ณ ประเทศมาเลเซีย รางวัลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่มีการดำเนินการด้านความมั่งคงปลอดภัยเป็นเลิศ (Certificate of Cyber Safety) และประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็นระดับดีเด่น รางวัลด้านประชาสังคม ได้รับรางวัล “องค์กรเกียรติยศ” ที่ส่งเสริมให้ประชาชน เป็นคนเก่ง คนดี คนกล้า รางวัลด้านการบริหารจัดการองค์กร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเพิ่มภูมิสู้โควิดทุกชีวิตปลอดภัย ประเภทความร่วมมือในการฉีดวัคซีนโควิด 19 และรางวัลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2566 ประเภทรางวัลการพัฒนาดีเด่น และรางวัลด้านการให้บริการได้รับรางวัลการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี 2566 และรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ผลงานคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) เป็นต้น

  นายบุญสงค์ กล่าวต่อไปว่า ในปี 2567 นี้ สำนักงานประกันสังคมพร้อมส่งมอบของขวัญให้กับผู้ประกันตน ดังนี้ 
 1. ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ผู้ประกันตนสุขภาพดีถ้วนหน้า อาทิ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คัดกรองมะเร็งลำไส้ เชื้อไวรัสตับอักเสบ ตรวจเต้านม ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจไขมันในเลือด เป็นต้น
 2. ผู้ประกันตนทำฟันฟรีด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ สถานประกอบการ
 3. SSO Plus+ บริการประกันสังคมครบจบใน App เดียว สามารถตรวจสอบข้อมูลเงินสมทบ การเกิดสิทธิประโยชน์ การขึ้นทะเบียนนายจ้าง ลูกจ้าง และสมัครผู้ประกันตน การใช้บริการ e-Self service การขอรับสิทธิประโยชน์และเงินทดแทน และเพิ่มช่องทางการติดต่อให้กับสถานพยาบาลเพื่อความสะดวกให้ผู้ประกันตน เริ่ม 1 มกราคม 2567 นี้

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า “ขอให้พี่น้องผู้ประกันตน นายจ้าง รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เปรียบเสมือนครอบครัวประกันสังคมทุกคนมั่นใจว่า ผมและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมมุ่งมั่นทำงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “SSO TRUST” เพื่อให้ สปส. เป็นองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ผู้ประกันตน”

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง