คัดลอก URL แล้ว
JAS ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ขายหุ้น 3BB ปิดดีล 2.8 หมื่นล้าน

JAS ส่งหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ขายหุ้น 3BB ปิดดีล 2.8 หมื่นล้าน

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทแม่ของ TTTBB หรือ 3BB ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า

สืบเนื่องจากสารสนเทศของ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน
2566 บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย คือ บริษัท อคิวเมนท์ จ ากัด (“ACU”) ได้ดำเนินธุรกรรมจำาหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”) ที่ถือโดย ACU และหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (“JASIF”) ที่ถือโดยบริษัทฯ ให้แก่กลุ่ม AWN เสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้มูลค่าจากธุรกรรมการขายสินทรัพย์ดังกล่าวจ านวน 32,420 ล้านบาทได้มีการปรับลดลง เหลือเป็น 28,371 ล้านบาท เนื่องจาก


1) มีการดำเนินการหักเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จนถึงวันที่ธุรกรรมการจ าหน่ายสินทรัพย์แล้วเสร็จจำนวน 1,049 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้ โดยการแจ้งข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และใน เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (“EGM 1/2565”) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565
2) มีการหักผลกระทบเชิงลบที่มีสาระส ำคัญ (Material Adverse Change – MAC) ทำให้มูลค่าจำหน่ายสินทรัพย์ถูกปรับลดลง จำนวน 3,000 ล้านบาท โดยเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญสรุปได้ดังนี้


2.1) นับตั้งแต่วันที่เข้าทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการเข้าท าธุรกรรมการจำหน่ายสินทรัพย์กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 (“บันทึกข้อตกลงฯ”) จนถึงปัจจุบัน ใช้เวลาทั้งสิ้นกว่า 1.5 ปี
(เนื่องจากรอการอนุมัติการรวมกิจการจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ) และตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านในช่วง 1.5 ปีที่ผ่านมา ได้พบกับความท้าทายจากการแข่งขันที่เข้มข้นและรุนแรง
โดยผู้ประกอบการต่างๆ ต่างพยายามรักษา และขยายฐานลูกค้าโดยการลงทุนในการอัปเกรดเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในด้านความเร็วสูงและการเชื่อมต่อที่มั่นคง ผู้ประกอบการที่ไม่สามารถปรับปรุงหรือลงทุนกับเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ทันท่วงที (รวมถึง TTTBB) ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการของลูกค้า และการสูญเสียส่วนแบ่งตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของ TTTBB อย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการแข่งขันที่รุนแรง
ดังกล่าวแล้ว เทคโนโลยี xDSL ซึ่งใช้สายทองแดงกลายเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัย และไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ


ของลูกค้าได้ ทำให้ TTTBB ต้องหันมาให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีไฟเบอร์แทน เนื่องจากเทคโนโลยีนี้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า ซึ่งน าไปสู่การลดลงของรายได้จากการให้บริการด้วย xDSL อย่างมีนัยส าคัญและส่งผลให้ TTTBB จ าเป็นต้องบันทึกการด้อยค่า (impairment) ของอุปกรณ์ xDSL ที่ใช้ในการให้บริการ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของหนี้สินของ TTTBB อันเนื่องมาจากการบันทึกค่าเสื่อมราคานี้


2.2) เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันอย่างรุนแรงในตลาดอินเทอร์เน็ตบ้านสำหรับผู้บริโภค ทำให้ในปัจจุบัน TTTBB ไม่
สามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้เท่ากับฐานลูกค้าที่ TTTBB มี ณ วันที่บริษัทฯ และ ACU ได้เข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ
มีผลกระทบต่อรายได้ของ TTTBB อย่างมีนัยสำคัญ


2.3) แม้ว่าปัญหากระแสเงินสดของ TTTBB จะได้รับการแก้ไขอย่างมีนัยสำคัญหลังจากที่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ JASIF อนุมัติ


การยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าในเดือนสิงหาคม 2566 แต่ปัญหาสภาพคล่องดังกล่าวก่อนเดือนสิงหาคม 2566
ส่งผลให้ TTTBB ต้องชำระดอกเบี้ย ค่าชดเชยและค่าปรับในจ านวนที่มีนัยสำคัญเนื่องจากการช าระหนี้ต่างๆ ล่าช้า

อ่านฉบับเต็มที่นี่

https://weblink.set.or.th/dat/news/202311/0418NWS151120231954400814T.pdf


ข่าวที่เกี่ยวข้อง