คัดลอก URL แล้ว
ส่งกลับชาวเมียนมาลี้ภัยรอบสอง

ส่งกลับชาวเมียนมาลี้ภัยรอบสอง

เมื่อเวลา 18.00น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงเรื่องสถานการณ์ชายแดนพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 49 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ไม่มีเหตุปะทะกันบริเวณด้านตรงข้ามจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ที่มีความกังวลจากสถานการณ์ในพื้นที่ได้เดินทางเข้ามายังฝั่งไทย จำนวน 4,187 คน ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว จังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวน 5 พื้นที่ได้แก่

1. พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านเสาหิน หมู่ที่ 1 ตาบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนยอดเดิม 1,678 คน ไม่มียอดเพิ่มเติม สมัครใจเดินทางกลับ 22 คน คงยอดปัจจุบัน 1,656 คน

2. พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านพะเเข่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยอดเดิม 784 คน ไม่มียอดเพิ่มเติม คงยอดปัจจุบัน 784 คน

3. พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านอุนู หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยอดเดิม 617 คน ไม่มียอดเพิ่มเติม คงยอดปัจจุบัน 617 คน

4. พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านจอปร่าคี หมู่ที่ 9 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยอดเดิม 905 คน ไม่มียอดเพิ่มเติม คงยอดปัจจุบัน 905 คน

5. พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านใหม่ในสอย หมู่ที่ 4 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยอดเดิม 353 คน ไม่มียอดเพิ่มเติม สมัครใจเดินทางกลับ 128 คน คงยอดปัจจุบัน 225 คน

 ในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารราบที่ 1743, เจ้าหน้าที่ปกครอง อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 ร่วมส่งผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.)สมัครใจกลับภูมิลำเนาเดิม จำนวน 128 คน (ชาย 55/หญิง 73)

 ศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอแจ้งให้ทุกภาคส่วนได้ทราบว่า สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ด้านตรงข้ามพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นประเทศไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของทั้งสองฝ่าย และไม่สนับสนุนให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ใช้พื้นที่ประเทศไทยเป็นพื้นที่สนับสนุนผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองในการนี้ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน และทุกภาคส่วนด้วย.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง