คัดลอก URL แล้ว
เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม สำคัญอย่างไร?

เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม สำคัญอย่างไร?

ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เป็นการจัดการเลือกตั้งครั้งแรกของสำนักงานประกันสังคม เพื่อคัดสรรค์ตัวแทนในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ

ความสำคัญ/หน้าที่บอร์ดประกันสังคม

โดยคณะกรรมการประกันสังคมมีหน้าที่ในการบริหารจัดการและกำกับดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน พร้อมกำหนดแนวทางเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ การบริหารเงินกองทุนรวมทั้งจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

อีกทั้งมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำคณะกรรมการ/สำนักงานประกันสังคม และปฏิบัติการอื่น ๆ ใด ตามกฎหมาย หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย ซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน นั้น มาจากผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม

ทำไมต้องเลือก?

การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดการเงินกองทุนประกันสังคม ที่ผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐร่วมกันสมทบจ่ายมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านบาท หากไม่ได้บอร์ดที่เป็นตัวแทนเจตจำนงของผู้ประกันตนอย่างแท้จริง จะมั่นใจได้อย่างไรว่ากองทุนจะมีความมั่นคง เป็นที่พึ่งให้คนไทยกว่า 12 ล้านคนได้

หลังการรัฐประหารปี 2557 กองทุนประกันสังคมอยู่ภายใต้การดูแลของ คสช. เนื่องจากได้มีการใช้มาตรา 44 สั่งว่าให้ “งดการบังคับใช้” บางมาตราที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ที่ทาง สนช. ได้มีการแก้ไขไว้เมื่อปี 2558 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคมทุกตำแหน่งเอง

การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้ จึงถือได้ว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรก และต้องใช้ระยะเวลากว่า 8 ปี ถึงจะมีการเลือกตั้งได้นับตั้งแต่การเข้ามาของ คสช. เมื่อปี 2557

คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

คุณสมบัติ

ลักษณะต้องห้าม

การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง

สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่ 12 – 31 ตุลาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

ซึ่งล่าสุดทางสำนักงานประกันสังคมได้ขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ไปจนถึงวันที่ 10 พ.ย. 2566

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ผู้ประกันตน

นายจ้าง

การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม จะเปิดให้ลงคะแนนในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 8.00-16.00 น. โดยผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือ นำบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัตรที่หมดอายุแล้ว ก็สามารถนำไปใช้แสดงตนได้ แต่สำหรับฝ่ายนายจ้างต้องมีหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการรับรองไม่เกินหกเดือนมาแสดงด้วย


ข้อมูล :


ข่าวที่เกี่ยวข้อง