คัดลอก URL แล้ว
เขตสุขภาพที่ 9 นำร่อง บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

เขตสุขภาพที่ 9 นำร่อง บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิเผยว่า จากการติดตามข้อมูลการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ พบว่าเป็นเขตที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบบริการในระดับสูง มีการบริหารจัดการที่ดี และมีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง ทำให้มีผลงาน นวัตกรรมที่เป็นความก้าวอย่างมาก

โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ เช่น โปรแกรม R9 health buddy ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนและหน่วยบริการ ด้วยการใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตน ตรวจสอบสิทธิ์ และประวัติการรักษา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยนอกของทุกโรงพยาบาลในเขต

ซึ่งสอดรับกับ Quick Win “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่” ที่เขตสุขภาพที่ 9 เป็นหนึ่งในเขตสุขภาพนำร่อง ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างสะดวก มีความคล่องตัวและได้รับบริการที่มีคุณภาพ ที่สำคัญคือ ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังนำระบบ Telemedicine มาให้บริการตรวจรักษา รับยาใกล้บ้าน มีระบบจัดเก็บข้อมูล OPD IPD Paperless ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดภาระการจัดทำเอกสารของบุคลากร มุ่งมั่นพัฒนาโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ(Smart Hospital) ซึ่งสอดรับกับนโยบายเรื่องดิจิทัลสุขภาพ

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวต่อว่า เขตสุขภาพที่ 9 ยังมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย รองรับการดูแลรักษาขั้นสูงหลายด้าน เช่น การรักษาโรคมะเร็งด้วยเครื่องฉายรังสี LINAC ประสิทธิภาพสูง ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาและโรงพยาบาลสุรินทร์ การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีลากลิ่มเลือดผ่านสายสวน (Mechanical Thrombectomy) ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลชัยภูมิ

ศูนย์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยวิธีทำเด็กหลอดแก้ว เป็นแห่งเดียวในภาคอีสาน สอดรับกับนโยบายส่งเสริมการบุตรเช่นกัน รวมทั้งยังมี wellness Center ครอบคลุมทุกจังหวัด พร้อมพัฒนาเป็นต้นแบบพื้นที่อายุยืน (Blue Zone) อีกด้วย

ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 9 ได้เตรียมขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาท พลัส ทั้ง 13 ประเด็น อาทิ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข คัดกรองมะเร็งในผู้ต้องขังทุกคน ปรึกษาสุขภาพจิตด้วยระบบการแพทย์ทางไกล, ปรับโฉมโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็นโรงพยาบาลของประชาชน ใช้พลังงานสะอาด , ยกระดับการวินิจฉัยด้วย CT Scan ในโรงพยาบาลแม่ข่ายทุก 60 กิโลเมตร, พัฒนา Cancer Warrior ทุกจังหวัด ดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างครบวงจร

อีกทั้ง การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร ภายใต้แผนพัฒนา R9 HR Blueprint และ R9 Service Blueprint, ขยายจำนวน wellness Center ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ นวดไทย และ Care giver รวมถึงพัฒนาระบบ Sky doctor ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทุกแห่งด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง