คัดลอก URL แล้ว
เบี้ยผู้สูงอายุ กับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ปีงบประมาณ 2566

เบี้ยผู้สูงอายุ กับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ปีงบประมาณ 2566

สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือ เบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้เริ่มจ่ายเงินมาตั้งเดือนตุลาคม 2565 และงวดสุดท้ายในปีงบประมาณ คือ วันที่ 8 กันยายน 2566 โดยมีปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ดังนี้

ซึ่งโดยปกติแล้วตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน เบี้ยผู้สูงอายุ จะจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่ถ้าเดือนใด วันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายเงินให้ก่อนวันหยุด

เบี้ยผู้สูงอายุแต่ละช่วงอายุ ได้รับเงินอย่างไร?

‘เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ’ 2567

สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 จะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

เปิดรับลงทะเบียน 2 ช่วง

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต. หรือเทศบาล ที่ได้ไปลงทะเบียน หรือพื้นที่ที่ อบต.หรือเทศบาลกำหนดไว้ และสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งหมดได้ในวันที่ 29 กันยายน 2566


ข่าวที่เกี่ยวข้อง