คัดลอก URL แล้ว
สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ชง 4 เรื่อง ประสานอดีตสมาชิกร่วมปฏิรูปกฎหมายไทย

สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ชง 4 เรื่อง ประสานอดีตสมาชิกร่วมปฏิรูปกฎหมายไทย

สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย เข้าพบ ประธานรัฐสภา ชง 4 เรื่อง ประสานอดีตสมาชิกรัฐสภา ร่วมปฏิรูปกฎหมายไทย ทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย นำโดย นายอนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ นายวัชระ ประภาพัฒน์ นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ นายประเสริฐ เลิศยะโส นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ นายเอกชัย เอกหาญกมล นางสาวเสาวลักษณ์ สุริยาทิพย์ นายนิเวศ พันธุ์เจริญวรกุล ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น นายปรพล อดิเรกสาร และคณะกรรมการสมาคม
เข้าพบนายพรเพชร วิชิตชลชัย และ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ที่ห้องทำงาน อาคารรัฐสภา

โดยสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นศูนย์รวมของสมาชิกในอดีตและปัจจุบันของสมาชิกรัฐสภา ต้องการเสริมสร้างความรัก สามัคคี รวบรวมบุคลากรที่ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมกันทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมต่อไป

พร้อมกันนี้ นายอนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย นำเสนอ 4 เรื่องต่อประธานรัฐสภาพิจารณา ประกอบด้วย

  1. ขอพิจารณาอนุญาตให้ใช้ห้องประชุมรัฐสภาประจำทุกเดือน
  2. ขอให้สมาคมฯ เป็นองค์กรการร่วมงานของสมาชิกรัฐสภาทั้งในอดีตและสมาชิกรัฐสภาปัจจุบัน
  3. สมาคมฯ ขอร่วมกับรัฐสภาในการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกฎหมายไทย และ 4. ขอให้สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมาธิการกองทุนสมาชิกรัฐสภา

ประธานรัฐสภา กล่าวชื่นชม ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่มีการจัดตั้งสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์รวบรวมอดีตสมาชิกที่อยู่แต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด โดยให้สมาคมเป็นผู้ประสานงาน ทั้งอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกวุฒิสภา พร้อมกันนี้ ประธานรัฐสภา มีความเห็นใจอดีตสมาชิกรัฐสภาที่ยังขาดกองทุนในการดูแลในช่วงเจ็บป่วย ซึ่งในอนาคตอาจมีการพิจารณาให้มีกองทุนกลับมาเพื่อดูแลความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้านสุขภาพให้กับอดีตสมาชิกรัฐสภาไทยต่อไป