คัดลอก URL แล้ว
โรงพยาบาลในเชียงใหม่ ขาดแคลนเลือดสำรอง

โรงพยาบาลในเชียงใหม่ ขาดแคลนเลือดสำรอง

ช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวันโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ต้องสำรองเลือดทุกกรุ๊ปไว้กรณีฉุกเฉิน กรุ๊ปละ 60 ยูนิตต่อวัน นอกเหนือจากการใช้เลือดในการช่วยเหลือผู้ป่วยประจำ เช่น ผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ป่วยผ่าตัด และอุบัติเหตุ อีกวันละ 70 ยูนิต แต่ขณะนี้มีผู้บริจาคเฉลี่ยเพียงวันละ 30-40 ยูนิตเท่านั้น จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ

หัวหน้างานธนาคารเลือดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้การบริจาคเลือดลดลง กว่าร้อยละ 50 แต่ความต้องการคงเดิม ส่งผลให้ประสบปัญหาขาดแคลนเลือดในการรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะการผ่าตัด และผู้ป่วยโรคเลือด ที่ต้องใช้ในปริมาณมาก

ปกติทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เลือดรักษาผู้ป่วย เฉลี่ยวันละ 200 ยูนิต แต่ขณะนี้มีผู้บริจาคเพียงวันละ 50-100 ยูนิตเท่านั้น

โดยกรุ๊ปเลือดที่ต้องการมากที่สุดคือ กรุ๊ปโอ เนื่องจากสามารถใช้กับผู้ป่วยได้ทุกหมู่เลือด สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคเลือด ต้องมีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 70 ปี มีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 กิโลกรัม , สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง , ไม่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร , ไม่เป็นโรคหอบหืด ผิวหนังเรื้อรัง วัณโรค หรือภูมิแพ้อื่นๆ ไม่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจ ตับ ไต มะเร็ง ไทรอยด์ หรือโรคประจำตัวอื่นๆ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง