คัดลอก URL แล้ว
บช.น. ประกาศห้ามชุมนุมรัศมีไม่เกิน 50 ม. รอบรัฐสภา 18-21 ก.ค.

บช.น. ประกาศห้ามชุมนุมรัศมีไม่เกิน 50 ม. รอบรัฐสภา 18-21 ก.ค.

วันที่ 17 ก.ค. พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ รองผบช.น. ดูแลงานมั่นคง ลงนามคำสั่ง คำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 318/2566 เรื่อง ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตร รอบรัฐสภา ตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ตามที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 0015.(บก.น.1) 15 / 6570 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ขอให้ออกประกาศห้ามการชุมนุมรอบรัฐสภาในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร

โดยในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 กำหนดให้มีการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี และจะมีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ เป็นจำนวนมาก อันส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชนรวมถึงเพื่อให้การบริหารการจัดการการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 151/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 และคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 196/2566 ลงวันที่ 12 เมษายน 2566 จึงประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบรัฐสภา รายละเอียดกำหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมและพื้นที่ชุมนุมรอบรัฐสภา ปรากฏตามเอกสารที่แนบท้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 24.00 น.

โดยแนบท้ายคำสั่ง กองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 318 /2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 แนวเขตพื้นที่ห้ามชุมนุม รัศมีไม่เกิน 50 เมตร รอบพื้นที่รัฐสภา พื้นที่ชุมนุมตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ก.ค. 2566 “กำหนดให้พื้นที่ถนน 1 ช่องจราจร และทางเท้าภายในศูนย์ราชการเกียกกาย ฝั่งสนามเด็กเล่น พื้นที่ประมาณ 710 ตร.ม. เป็นสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ”


ข่าวที่เกี่ยวข้อง